Aqua przetargi - postępowanie aktywne

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB WIĘKSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:
Dostawę energii elektrycznej
 

Postępowanie aktywne
Data składania ofert: 12/10/2017 - 11:30 -1 tydzień 3 dni

Przetarg nieograniczony na: „Renowację metodą bezwykopową magistrali wodociągowej DN 600mm na odcinku od ulicy Tartacznej do ulicy Storczyków w Bielsku-Białej – ETAP I”

Postępowanie aktywne
Data składania ofert: 10/10/2017 - 11:30 -1 tydzień 5 dni

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA