Aqua przetargi - postępowanie aktywne

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB WIĘKSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA: Budowę instalacji podczyszczania odcieków z odwadniania osadów przefermentowanych w ciągu bocznym oczyszczalni ścieków Komorowice w Bielsku-Białej

Postępowanie aktywne
Data składania ofert: 06/09/2017 - 11:30 1 tydzień 6 dni

Postępowanie przetargowe na "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Małej Straconki, Lisiej i Borsuczej w Bielsku-Białej – etap III"

Postępowanie aktywne
Data składania ofert: 24/08/2017 - 12:00 20 godzin 39 minut

Przetarg nieograniczony na: „Renowację metodą bezwykopową magistrali wodociągowej DN 600mm na odcinku od ul. Tartacznej do ul. Storczyków w Bielsku-Białej – ETAP I”

Postępowanie aktywne
Data składania ofert: 24/08/2017 - 11:30 20 godzin 9 minut

Przetarg nieograniczony na: „Budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami
w rejonie ul. Karpackiej w Bielsku-Białej"

Postępowanie aktywne
Data składania ofert: 01/08/2017 - 11:30 -3 tygodnie 1 dzień

Przetarg nieograniczony na: „Renowację odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej metodą rękawa termoutwardzalnego w ulicy Schodowej, Leszczyńskiej i w rejonie Placu Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej”

Postępowanie aktywne
Data składania ofert: 27/06/2017 - 11:30 -1 miesiąc 3 tygodnie

Przetarg nieograniczony na: "Modernizację instalacji technologicznej pompowni P3 na terenie Oczyszczalni Ścieków Komorowice"

Postępowanie aktywne
Data składania ofert: 13/06/2017 - 11:30 -2 miesiące 1 tydzień

Przetarg nieograniczony na: „Przebudowę instalacji nawiewno-wywiewnej w hali pomp WKF Oczyszczalni Ścieków Komorowice”

Postępowanie aktywne
Data składania ofert: 30/05/2017 - 11:30 -2 miesiące 3 tygodnie

Przetarg nieograniczony na "Zabudowę przepływomierzy elektromagnetycznych na rurociągach tłocznych w Bielsku-Białej i w Jaworzu"

Postępowanie aktywne
Data składania ofert: 08/05/2017 - 11:30 -3 miesiące 2 tygodnie

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA