Informacja o budowie kanalizacji sanitarnej w północno-wschodnim rejonie Dzielnicy Hałcnów.

W dniu 26 lipca 2017 r, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu publicznego, została podpisana umowa na zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji z konsorcjum firm ZRIB Sp. z o.o i Zakład Robót Inżynieryjno-budowlanych ZRIB Zygmunt Seweryn z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim. Podwykonawcą części projektowej jest Pracownia Projektowa SANKAT mgr inż. Katarzyna Październy z Chorzowa.
Na podstawie opracowanej w 2016 roku koncepcji oraz uzyskanej Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na wybudowanie kanalizacji po trasie uzgodnionej z właścicielami działek, Pracownia Projektowa SANKAT opracuje projekt budowlany, na który uzyska pozwolenie na budowę. Zakres zadania obejmuje budowę kanalizacji o długości około 26 km wraz z 5 przepompowniami dla obsłużenia około 450 budynków oraz wymianę istniejących wodociągów o długości ok. 6 km.
W oparciu o pozwolenie na budowę Wykonawca robót przystąpi do budowy kanalizacji w drugim kwartale 2018 roku i zakończy budowę na przełomie 2019 i 2020 roku. Szczegółowy harmonogram robót zostanie ustalony po wykonaniu dokumentacji projektowej.
AQUA S.A. planuje współfinansowanie budowy kanalizacji ze środków Funduszu Spójności UE. Wniosek o dofinansowanie został złożony 24 lutego 2017 r. w trybie konkursu. Po zakończeniu oceny merytorycznej pierwszego stopnia, projekt znalazł się na liście rankingowej przedsięwzięć planowanych do dofinansowania. Ostateczna Decyzja o dofinansowaniu zostanie podjęta przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po ocenie merytorycznej drugiego stopnia we wrześniu 2017 r.
Wykorzystanie środków Unii Europejskiej jest uwarunkowane uzyskaniem efektu ekologicznego polegającego na faktycznym podłączeniu mieszkańców do kanalizacji i zawarciu umowy o świadczenie usługi odbioru ścieków. Z tego też względu, w okresie podłączania budynków do kanalizacji będą prowadzone kontrole przez Straż Miejską.
Przyłącze od granicy działki do budynku zobowiązany jest wykonać każdy mieszkaniec własnym kosztem i staraniem. Może on skorzystać z dotacji Gminy w wys. 100 zł za 1 mb przyłącza na podstawie przedstawionych rachunków.
W ramach dokumentacji projektowej Pracownia Projektowa SANKAT opracuje indywidualne projekty przyłączy kanalizacyjnych do poszczególnych budynków, na podstawie których mieszkańcy wykonają podłączenie.

 

Kanalizacja obejmie następujące ulice:

 

- ul. Walecznych (od nr 35/24)
- ul. Zagrody (od nr 71b/80 do ul. Janowickiej)
- ul. Jowisza (od ul. Zagrody do nr 13a/14)
- ul. Grenady (od nr 13/20 do ul. 13 Zakrętów)
- ul. Pod Kasztanem (od ul. Janowickiej do ul. 13 Zakrętów),
- ul. Janowicka (od nr 163/130 do ul. Zagrody).
- ul. Pisarska
- ul. Deszczowa
- ul. Do Lasu
- ul. Wawelska,
- ul. Okręgowa (do nr 39a/40)
- ul. Wyzwolenia (nr 467, 487-521a, 484-494c)
- ul. 13 Zakrętów (od ul. Marynarskiej do nr 167/170 )
- ul. Pod Dębem (od ul. 13 Zakrętów do nr 35)
- ul. Kaszubska
- ul. Oksywska (od ul. 13 Zakrętów do nr 53)
- ul. Zalotników (nr 7, 20, 22)
- ul. Wyzwolenia (nr 420-455, 444-462a)

 

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA