Akcjonariusze

Pozostali Akcjonariusze: Gminy, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Osoby Prawne, Osoby Fizyczne

Liczba akcji wprowadzona do obrotu na NewConnect: 12.347.891
Liczba wszystkich akcji Spółki: 12.986.996
Liczba wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu: 12.986.996