Akcjonariusze

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w AQUA S.A. to Gmina Bielsko -Biała 51% oraz Veolia Central & Eastern Europe SA 33%

 

 

Pozostali Akcjonariusze: Gminy, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Osoby Prawne, Osoby Fizyczne

 

Przedstawione wyżej dane Spółka prezentuje na podstawie otrzymanych od Akcjonariuszy zawiadomień dokonanych na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Spółka nie dysponuje możliwością weryfikacji przedmiotowych informacji.

 

Liczba akcji wprowadzona do obrotu na NewConnect: 12.347.891
Liczba wszystkich akcji Spółki: 12.986.996
Liczba wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu: 12.986.996