Baner

Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach miasta Bielsko-Biała

 

Podpisanie umowyW dniu 14 listopada 2017r. AQUA S.A. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowę o dofinansowanie w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach miasta Bielsko-Biała”.

 

Projekt jest uzupełnieniem działań prowadzonych w ramach wcześniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych Spółki, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pod kątem kompleksowego rozwiązania problemów gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach Bielsko-Biała Komorowice i Bielsko-Biała Wapienica. Głównym celem Projektu jest przyłączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej 2 195 osób z terenu Bielska-Białej, głównie z północno-wschodniej części Hałcnowa.

 

W ramach Projektu planuje się realizację następujących zadań inwestycyjnych:

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Orlej, Szpaków i Modrej w Bielsku-Białej
 2. Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w dzielnicy Wapienica w rejonie ul. Oleandrów, Zwierzynieckiej i Dzwonkowej  w Bielsku-Białej
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w dzielnicy Hałcnów w rejonie ul. Pod Kasztanem, Zagrody, Deszczowej, Pisarskiej, 13 Zakrętów i Wyzwolenia w Bielsku-Białej
 4. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ametystowej, Mikołajczyka, Orchidei, Bzowej i Czeremchowej w Bielsku-Białej
 5. Modernizacja systemu oczyszczania ścieków OS Komorowice – instalacja podczyszczania odcieków z odwirowania osadów
 6. Budowa zbiornika biogazu na terenie OS Komorowice

 

W ramach inwestycji liniowych t.j. budowy kanalizacji sanitarnej i przebudowy sieci wodociągowej, Projekt obejmuje:

 • budowę kanalizacji sanitarnej – ok. 29 km;
 • budowę 5 sieciowych pompowni ścieków;
 • przebudowę 2 sieciowych pompowni ścieków;
 • przebudowę sieci wodociągowej – ok. 16 km;

 

Projekt ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska, stan sanitarny, zachowanie zasobów naturalnych, a także rozwój społeczno - gospodarczy regionu, poprzez realizację następujących celów ekologicznych i społecznych

 • ochrona wód podziemnych przed dopływem zanieczyszczonych ścieków komunalnych i przemysłowych;
 • bezpośrednia ochrona i poprawa stanu czystości rzeki Białej – zlewnia rzeki Wisły oraz jej dopływów;
 • zachowanie istniejących wartości środowiska oraz walorów krajobrazowych miasta Bielsko-Biała;
 • zgodność odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska;
 • zachowanie istniejących wartości środowiska oraz walorów krajobrazowych regionu.
 • poprawa dostępu do wysokiej jakości wody;
 • wdrożenie prawa wspólnotowego w zakresie infrastruktury ochrony środowiska w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju społeczno–gospodarczego regionu;
 • poprawa warunków sanitarnych, osiągnięcie polskich i europejskich standardów praz norm odnoszących się do gospodarki wodno-ściekowej na obszarze inwestycji.

 

Realizacja zadań objętych Projektem rozpoczęła się już w 2016 roku, po rozstrzygnięciu kolejnych przetargów publicznych dotyczących poszczególnych przedsięwzięć.

 

Dla wszystkich 6 zadań zawarto umowy wykonawcami. Zadanie nr 1 t.j. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Orlej, Szpaków i Modrej zostało już ukończone, a pozostałe zadania są w trakcie realizacji. Zadanie o najdłuższym czasokresie t.j. zadanie nr 3: Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w dzielnicy Hałcnów w rejonie ul. Pod Kasztanem, Zagrody, Deszczowej, Pisarskiej, 13 Zakrętów i Wyzwolenia zostanie ukończone w 2020 roku.

 

W ramach umowy Spółka uzyska dofinansowanie do kwoty 18.098 tys. zł Na podstawie zawartych umów w wyniku przeprowadzonych przetargów, wartość robót budowlanych wraz z obsługą inżynierską wynosi 30 506 tys. zł. Koszt całkowity Projektu wraz z podatkiem VAT wynosi 36.771 tys. zł.
 

 

Przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w Projekcie można przesłać na adres: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem strony internetowej www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA