Budowa przyłączy wod-kan

 

Wykonanie przyłączania wodociągowego i/lub kanalizacyjnego
nie wymagającego budowy sieci

 

Na zlecenie Inwestora AQUA S.A. świadczy usługę kompleksowego wykonania przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, nie wymagającego budowy sieci.

 

Krok po kroku…

 

1. Złożenie wniosku przez Inwestora o określenie warunków technicznych przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego (1).

2. Złożenie przez Inwestora do AQUA S.A. wniosku o wykonanie wyceny kompleksowej budowy przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (2).

 

Wycena będzie obejmowała:

 

(a) koszt dokumentacji  przyłączenia w kwocie od 400 zł do 900 zł w zależności od kosztów koniecznych uzgodnień trasy jego przebiegu z gestorami zewnętrznego uzbrojenia i zarządcą dróg, oraz

(b) koszt budowy przyłączenia wyceniony w oparciu o ceny jednostkowe uzyskane w wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót.
 

Do całkowitego kosztu usługi zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%.

 

3. Zaakceptowanie przez Inwestora otrzymanej wyceny budowy przyłączenia obejmującej projekt i wykonanie przyłączenia.

4. Zawarcie umowy na odpłatne, kompleksowe wykonanie przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

5. Wykonanie przyłączenia w uzgodnionym terminie – zgodnie z zawarta umową, o której mowa w pkt. 4.

6. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków przez Inwestora w Biurze Obsługi Klienta w AQUA S.A. (3)

 

Wniosek o dokonanie wyceny budowy przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej winien zawierać:

 

  • plan sytuacyjny z proponowaną możliwie najkrótszą trasą przebiegu przyłączenia do sieci wskazanej w warunkach technicznych;
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji budowy przyłączenia*;
  • oświadczenie/oświadczenia właścicieli i/lub współwłaścicieli działek w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne trwałe posadowienie wodociągu/ kanalizacji na tych działkach – jeżeli taka sytuacja ma miejsce – z wyjątkiem dróg gminnych i Skarbu Państwa**;
  • rzut przyziemia budynku - w przypadku planowanej budowy przyłącza wodociągowego z lokalizacją wodomierza w budynku.
     

 

Formularze do pobrania:

 

PDF(pdf)    Microsoft Office(doc) (1) Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej
PDF(pdf)    Microsoft Office(doc) (2) Wniosek o wykonanie wyceny budowy przyłącza
PDF(pdf)    Microsoft Office(doc) (3)Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków

 

PDF(pdf)    Microsoft Office(doc) *Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 

PDF(pdf)    Microsoft Office(doc) **Oświadczenie na nieodpłatne trwałe posadowienie wodociągu/kanalizacji

PDF(pdf)    Microsoft Office(doc) Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy w imieniu inwestora występuje pełnomocnik

 

Adres:

AQUA S.A.
ul. Sempołowskiej 17
43-300 Bielsko-Biała
pokój nr 2

 

Kontakt:

Tel. 33 828 03 31 lub 33 828 02 28
formularz kontaktowy

 

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA