Wykonanie przyłączenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego nie wymagającego budowy sieci

Na zlecenie Inwestora AQUA S.A. świadczy usługę kompleksowego wykonania przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, nie wymagającego budowy odcinka sieci.

Krok po kroku ....

START

WNIOSEK

Wniosek (pdf)

Złożenie przez Inwestora wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (1*).

WYCENA

Wniosek (pdf)

Złożenie przez Inwestora do AQUA S.A. wniosku o wykonanie wyceny  kompleksowej budowy przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (2*).

Dołącz do wniosku wymagane dokumenty (w razie pytań zadzwoń, nasi pracownicy pomogą w kompletowaniu dokumentów).

PLAN SYTUACYJNY

plan sytuacyjny z proponowaną możliwie najkrótszą trasą przebiegu przyłączenia do sieci wskazanej w warunkach technicznych (lub informacji technicznej). Dla istniejących budynków proponowana trasa powinna być wrysowana na aktualnej mapie zasadniczej, a dla projektowanych budynków na projekcie zagospodarowania terenu.

 

OŚWIADCZENIE INWESTORA

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji budowy przyłączenia, które muszą wypełnić wszyscy właściciele działki  do której będzie wykonywane przyłączenie (zgodnie z wpisem w księdze wieczystej)*.

Wniosek osoba fizyczna (pdf) Wniosek firma (pdf)
OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELI

Oświadczenie/oświadczenia właścicieli i/lub współwłaścicieli działek sąsiednich, przez które będzie przebiegała trasa projektowanego wodociągu/kanalizacji, w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne trwałe posadowienie wodociągu/ kanalizacji na tych działkach – jeżeli taka sytuacja ma miejsce – z wyjątkiem dróg gminnych i Skarbu Państwa** (zgodę podpisują wszyscy właściciele danej działki zgodnie z wpisem w księgach wieczystych).

Wniosek osoba fizyczna (pdf) Wniosek firma (pdf)

Kolejne kroki ...

AKCEPTACJA

Pisemna lub telefoniczna akceptacja przez Inwestora otrzymanej wyceny budowy przyłączenia obejmującej opracowanie planu sytuacyjnego, wykonanie przyłączenia oraz geodezyjny pomiar powykonawczy.

UMOWA

Zawarcie umowy na odpłatne, kompleksowe wykonanie przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

UMOWA

Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków przez Inwestora w Dziale Sprzedaży i Obsługi Klienta w AQUA S.A. (3*).

Wniosek osoba fizyczna (pdf) Wniosek firma (pdf)
PRZYŁĄCZE

Wykonanie przyłączenia w uzgodnionym terminie – zgodnie z zawarta umową, o której mowa w pkt 4.

WYCENA BĘDZIE OBEJMOWAĆ
PR​OJEKT

Koszt sporządzenia planu sytuacyjnego w zależności od kosztów koniecznych uzgodnień przebiegu trasy przyłącza z gestorami zewnętrznego uzbrojenia i zarządcą dróg.

BUDOWA

Koszt budowy przyłączenia wyceniony w oparciu o ceny jednostkowe uzyskane w wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót.

GEODEZJA

 Geodezyjny pomiar powykonawczy wykonanego przyłącza.

Wycena zawiera podatek VAT w wysokości 8%

Adres

Dział Inwestycyjno-Techniczny AQUA S.A.
ul. Stefanii Sempołowskiej 17 
43-300 Bielsko-Biała

pokój nr 108 (pn-pt w godzinach 7:00 do 15:00)

Telefon

(pn-pt w godzinach 7:00 do 15:00)

33 8280291
33 8280331
33 8280318
600200824
600200855

e-mail

aqua@aqua.com.pl

formularz kontaktowy