Budowa przyłączy wod-kan

Wykonanie przyłączenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego
nie wymagającego budowy sieci

Na zlecenie Inwestora AQUA S.A. świadczy usługę kompleksowego wykonania przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, nie wymagającego budowy odcinka sieci.

Krok po kroku…

1. Złożenie wniosku przez Inwestora o określenie warunków przyłączenia do sieci wodociągowego i/lub kanalizacyjnego (1*).

2. Złożenie przez Inwestora do AQUA S.A. wniosku o wykonanie wyceny kompleksowej budowy przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (2*).

Wycena będzie obejmowała:

(a) koszt sporządzenia planu sytuacyjnego w kwocie od 400 zł do 900 zł w zależności od kosztów koniecznych uzgodnień przebiegu trasy przyłącza z gestorami zewnętrznego uzbrojenia i zarządcą dróg

(b) koszt budowy przyłączenia wyceniony w oparciu o ceny jednostkowe uzyskane w wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót

(c) geodezyjny pomiar powykonawczy wykonanego przyłącza.
 

Do całkowitego kosztu usługi zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%.

3. Pisemna akceptacja przez Inwestora otrzymanej wyceny budowy przyłączenia obejmującej opracowanie planu sytuacyjnego i wykonanie przyłączenia.

4. Zawarcie umowy na odpłatne, kompleksowe wykonanie przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

5. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków przez Inwestora w Dziale Sprzedaży i Obsługi Klienta w AQUA S.A. (3*)

6. Wykonanie przyłączenia w uzgodnionym terminie – zgodnie z zawarta umową, o której mowa w pkt 4.

Wniosek o dokonanie wyceny budowy przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej winien zawierać:

  • plan sytuacyjny z proponowaną możliwie najkrótszą trasą przebiegu przyłączenia do sieci wskazanej w warunkach technicznych na aktualnej mapie zasadniczej;
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji budowy przyłączenia, które muszą wypełnić wszyscy właściciele działki  do której będzie wykonywane przyłączenie (zgodnie z wpisem w księdze wieczystej)*;
  • oświadczenie/oświadczenia właścicieli i/lub współwłaścicieli działek sąsiednich, przez które będzie przebiegała trasa projektowanego wodociągu/kanalizacji, w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne trwałe posadowienie wodociągu/ kanalizacji na tych działkach – jeżeli taka sytuacja ma miejsce – z wyjątkiem dróg gminnych i Skarbu Państwa** (zgodę podpisują wszyscy właściciele danej działki zgodnie z wpisem w księgach wieczystych);
  • rzut przyziemia budynku z oznaczeniem lokalizacji wodomierza w budynku. Rzut przyziemia należy załączyć jedynie w przypadku planowanej budowy przyłącza wodociągowego.
     

Formularze do pobrania:

PDF(pdf 189 KB)    Microsoft Office(docx  117 KB) (1*) Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej
PDF(pdf 247 KB)    Microsoft Office(docx 107 KB) (2*) Wniosek o wykonanie wyceny budowy przyłącza
PDF(pdf 409 KB)    Microsoft Office(doc   191 KB) (3*)Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków

 

PDF(pdf 213 KB)    Microsoft Office(docx 15 KB) *Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 

PDF(pdf 316 KB)    Microsoft Office(doc   46 KB) **Oświadczenie na nieodpłatne trwałe posadowienie wodociągu/kanalizacji

PDF(pdf 252 KB)    Microsoft Office(docx 23 KB) Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy w imieniu inwestora występuje pełnomocnik

Adres:

AQUA S.A.
ul. Sempołowskiej 17
43-300 Bielsko-Biała
pokój nr 2 (pn-pt w godzinach 7:00 do 15:00)

Kontakt:

Tel. 33 828 03 31 lub 33 828 02 91 (pn-pt w godzinach 7:00 do 15:00)
email: formularz kontaktowy