ETAPY WYKONANIA PODŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WOD-KAN

Zrób to sam ...

Kto? Inwestor
Gdzie? Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta - dziennik podawczy
Wymagane dokumenty: plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną nieruchomością
Druki do pobrania: formularze

Kto? Inwestor
Gdzie? Wybrane przez Inwestora biuro projektowe
Wymagane dokumenty /koszty: uzgodnione z wybranym projektantem

Kto? Inwestor/Projektant
Gdzie? Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta - dziennik podawczy
Wymagane dokumenty: prawidłowo opracowana dokumentacja
Druki do pobrania: formularze

Kto? Inwestor
Gdzie? Dział Inwestycyjno-Techniczny (pokój nr 10 parter w Dziale Sprzedaży i Obsługi Klienta)
Wymagane dokumenty: osoby fizyczne - dowód osobisty,
osoby prawne - NIP, Regon, odpis z KRS

Kto? Inwestor zleca wykonie przyłącza wybranemu wykonawcy. Przyłącze powinno być wykonane zgodnie z uzgodnioną w AQUA S.A. dokumentacją oraz zgodnie z zapisami „Umowy o podłączenie do sieci”
 Koszty: Inwestor rozlicza się z wykonawcą przyłącza zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy

Kto? Inwestor/Wykonawca
Gdzie? Dział Inwestycyjno-Techniczny (pokój nr 10 parter - Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta) lub telefonicznie
33 828-02-62 lub 33 828-03-36 Inspektor AQUA S.A. w umówionym terminie dokonuje przeglądu technicznego przyłącza i sporządza stosowny protokół z przeglądu technicznego
Wymagane dokumenty: oświadczenie wykonawcy o wykonaniu podłączenia

Kto? Inwestor
Gdzie? na miejscu wykonania podłączenia w otwartym wykopie
Koszty: Inwestor ponosi koszt inwentaryzacji geodezyjnej zleconej uprawnionemu geodecie
Wymagane dokumenty: Inwestor otrzyma oświadczenie geodety o przyjęciu zlecenia na wykonanie powykonawczych prac geodezyjnych

Kto? Inwestor
Gdzie? Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
  • protokół z przeglądu technicznego wykonanego przyłącza przygotowany przez AQUA S.A.
  • ankieta dotycząca ryczałtowego ustalania ilości odprowadzanych ścieków/dostarczanej wody (dot. odbiorców rozliczanych ryczałtem)
  • zgoda współwłaściciela nieruchomości na zawarcie umowy (w przypadku współwłasności nieruchomości)
Druki do pobrania: formularze

Gdzie? w miejscu wykonanego podłączenia do sieci
Kiedy? w terminie do 5 dni od daty podpisania protokołu z przeglądu technicznego, odbioru technicznego wykonanego przyłącza i zawarciu umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

Kto? AQUA S.A. w umówionym terminie z Inwestorem dokona montażu wodomierza (do 7 dni od wykonania włączenia)
Informacja 33 816-91-12, wew. 603

Kto? AQUA S.A. podpisuje protokół odbioru końcowego przyłącza
Gdzie? Dział Inwestycyjno-Techniczny (pokój nr 10 parter – w Dziale Sprzedaży i Obsługi Klienta)
Wymagane dokumenty: inwentaryzacja geodezyjna

Zleć AQUA S.A.

Kto? Inwestor
Gdzie? Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta - dziennik podawczy
Wymagane dokumenty: plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną nieruchomością
Druki do pobrania: formularze

Kto? Inwestor
Gdzie? Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta – dziennik podawczy lub pocztą
Co powinien zawierać wniosek?: patrz tutaj
Wymagane dokumenty: formularze

Kto? Inwestor
Gdzie? Pisemnie w Dziale Sprzedaży i Obsługi Klienta na dzienniku podawczym, pocztą lub telefonicznie 33 82-80-331
W przypadku akceptacji wyceny: AQUA przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty i poinformuje Inwestora kiedy bedą gotowe do podpisu

Kto? Inwestor
Gdzie? Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem AQUA S.A.
Dokumenty: złożenie i podpisanie wszytkich dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia realizacji inwestycji,
w tym:
  • wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
  • podpisanie ww. umowy

Kto? AQUA S.A.
Gdzie? w miejscu inwestycji
Kiedy? w umówionym z klientem terminie
Koszty: zgodnie z podpisaną umową i zaakceptowaną wyceną