Informacja o budowie kanalizacji sanitarnej w północno-wschodnim rejonie Dzielnicy Hałcnów

W dniu 26 lipca 2017 r, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu publicznego, została podpisana umowa na zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji z konsorcjum firm ZRIB Sp. z o.o i Zakład Robót Inżynieryjno-budowlanych ZRIB Zygmunt Seweryn z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim. Podwykonawcą części projektowej jest Pracownia Projektowa SANKAT mgr inż. Katarzyna Październy z Chorzowa.

 

Na podstawie opracowanej w 2016 roku koncepcji oraz uzyskanej Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na wybudowanie kanalizacji po trasie uzgodnionej z właścicielami działek, Pracownia Projektowa SANKAT opracuje projekt budowlany, na który uzyska pozwolenie na budowę. Zakres zadania obejmuje budowę kanalizacji o długości około 26 km wraz z 5 przepompowniami dla obsłużenia około 450 budynków oraz wymianę istniejących wodociągów o długości ok. 6 km.

 

W oparciu o pozwolenie na budowę Wykonawca robót przystąpi do budowy kanalizacji w drugim kwartale 2018 roku i zakończy budowę w 2020 roku. Szczegółowy harmonogram robót zostanie ustalony po wykonaniu dokumentacji projektowej.
Kanalizacja będzie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jako jedno z zadań Projektu p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach miasta Bielsko-Biała”

 

Wykorzystanie środków Unii Europejskiej jest uwarunkowane uzyskaniem efektu ekologicznego polegającego na faktycznym podłączeniu mieszkańców do kanalizacji i zawarciu umowy o świadczenie usługi odbioru ścieków. Z tego też względu, w okresie podłączania budynków do kanalizacji będą prowadzone kontrole przez Straż Miejską.

 

Przyłącze od granicy działki do budynku zobowiązany jest wykonać każdy mieszkaniec własnym kosztem i staraniem. Może on skorzystać z dotacji Gminy w wys. 100 zł za 1 mb przyłącza na podstawie przedstawionych rachunków.

 

W ramach dokumentacji projektowej Pracownia Projektowa SANKAT opracuje indywidualne projekty przyłączy kanalizacyjnych do poszczególnych budynków, na podstawie których mieszkańcy wykonają podłączenie.

 

Kanalizacja obejmie następujące ulice:

 

- ul. Walecznych (od nr 13 do nr 51)
- ul. Zagrody (od nr 71b/80 do ul. Janowickiej)
- ul. Nad Słonicą
- ul. Jowisza (od ul. Zagrody do nr 13a/14)
- ul. Taternicza 121
- ul. Grenady (od nr 13/20 do ul. 13 Zakrętów)
- ul. Pod Kasztanem (od ul. Janowickiej do ul. 13 Zakrętów),
- ul. Janowicka (od nr 128 do ul. Zagrody).
- ul. Do Lasu
- ul. Pisarska
- ul. Okręgowa (do nr 39a/40)
- ul. Wawelska (do nr 30A),
- ul. Deszczowa
- ul. 13 Zakrętów (od nr 59 do nr 83, od nr 135 do nr 173)
- ul. Pod Dębem (od ul. 13 Zakrętów do nr 35)
- ul. Kaszubska (od ul. Pod Kasztanem do ul. Pod Dębem)
- ul. Oksywska (od ul. 13 Zakrętów do nr 53)
- ul. Zalotników (od nr 5 do nr 22)
- ul. Wyzwolenia (nr 460, 462, 462A, 467, parzyste numery od nr 484 do 494C, 485A-487B oraz 527a, 569, 571))
- ul. Wyzwolenia (nr 420B-456, 443A, od nr 447 do nr 457A)
- ul. Krzemionki (od ul. Wyzwolenia do szkółki drzew i krzewów)

 

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA