Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

„AQUA” S.A. informuje, że powołała Inspektora Ochrony Danych.
Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni pan Jan Wnuczek.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych zapewniony jest:

 

 • pod adresem poczty elektronicznej  iod@aqua.com.pl
 • listownie na adres: ”AQUA’ S.A. ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biała,

 

W przypadku gdy Pani/ Pan  dane osobowe są lub będą przetwarzane przez „AQUA” S.A. to w świetle obowiązujących przepisów prawa, „AQUA” S.A jest Administratorem tych danych osobowych.  
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) „AQUA” S.A. informuje, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  „AQUA” S.A z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 23, zwana dalej Administratorem.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych zapewniony jest pod adresem poczty elektronicznej – iod@aqua.com.pl oraz  listownie na adres Administratora : ”AQUA’ S.A. ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biała.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: zawierania i realizacji umów; przygotowania inwestycji; zarządzania infrastrukturą techniczną; wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych; do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; obrony i dochodzenia roszczeń; obsługi awarii, skarg i reklamacji, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, udzielania odpowiedzi na przesłane zapytania.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zależności od celu przetwarzania są: zawarte umowa lub złożone wnioski przed zawarciem umów; przepisy prawa; prawnie uzasadniony interes Administratora, który nie narusza praw i wolności osób oraz w szczególnych przypadkach zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być w zależności od celu przetwarzania: pracownicy Administratora, podmioty świadczące usługi płatnicze w przypadku, gdy korzysta Pani/ Pan z płatności za pośrednictwem kanałów bezgotówkowych; podmioty zajmujące się usuwaniem awarii w imieniu Administratora; podmioty świadczące serwis i wsparcie dla Administratora; firmy i agenci ubezpieczeniowi; podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne i prawne; wykonawcy prac zlecanych przez Administratora w związku z prowadzonymi inwestycjami, remontami i awariami; banki; podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierska; podmioty nabywające wierzytelności, rzeczoznawcy;  osoby działające z Pani/ Pana upoważnienia lub osoby działające z upoważnienia Administratora.
 6. Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym  momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Należy jednak pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.
 8. Niezależnie od praw wymienionych w punkcie 7 ma Pani/ Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. Należy jednak pamiętać, iż prawo te nie jest bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od jego stosowania.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zależności od celu przetwarzania przez okres: określony przepisami prawa; trwania umów a po ich zakończeniu przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń – przez czas trwania takich postępowań; w przypadku zgody, do czasy jej odwołania. Zgoda może być odwołana w każdym momencie.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 11. Podanie przez Panią/Pan danych osobowych jest w zależności od celów przetwarzania:  dobrowolne ale niezbędne do realizacji celów w jakich są zbierane, wynika z przepisów prawa, wynika z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, który nie narusza praw i wolności osób.
 12. Pani/Pana dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji jedynie w przypadku  prowadzenia analizy zalegania z zapłatą i wysyłaniem wezwań do zapłaty.
 13. Pani/ Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

 

Informacja dodatkowa:
Jeśli z jakiś powodów powyższe informacje nie będą kompletne, każdorazowo brakujące informacje Administrator przekaże Państwu w odrębnym dokumencie, przed pozyskaniem danych.

 

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA