Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

„AQUA” S.A. informuje, że wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych.
Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni pani Magdalena Korga.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez "AQUA" S.A., w tym  sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie lub odwołania udzielonej zgody. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy załatwianie innych spraw, niż te związane z ochroną danych osobowych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych zapewniony jest:

  • pod adresem poczty elektronicznej  iod@aqua.com.pl,
  • listownie pod adresem: "AQUA" S.A. ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biała.

 

W przypadku gdy Pani/ Pan  dane osobowe są lub będą przetwarzane przez „AQUA” S.A. to w świetle obowiązujących przepisów prawa, „AQUA” S.A jest Administratorem tych danych osobowych.  
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) „AQUA” S.A. informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  „AQUA” S.A z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 23, zwana dalej Administratorem.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych zapewniony jest pod adresem poczty elektronicznej – iod@aqua.com.pl oraz  listownie na adres Administratora : ”AQUA’ S.A. ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biała.

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: zawierania i realizacji umów; przygotowania inwestycji; zarządzania infrastrukturą techniczną; wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych; do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; obrony i dochodzenia roszczeń; obsługi awarii, skarg i reklamacji, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, udzielania odpowiedzi na przesłane zapytania.

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zależności od celu przetwarzania są: zawarte umowa lub złożone wnioski przed zawarciem umów; przepisy prawa; prawnie uzasadniony interes Administratora, który nie narusza praw i wolności osób oraz w szczególnych przypadkach zgoda osoby, której dane dotyczą.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być w zależności od celu przetwarzania: pracownicy Administratora, podmioty świadczące usługi płatnicze w przypadku, gdy korzysta Pani/ Pan z płatności za pośrednictwem kanałów bezgotówkowych; podmioty zajmujące się usuwaniem awarii w imieniu Administratora; podmioty świadczące serwis i wsparcie dla Administratora; firmy i agenci ubezpieczeniowi; podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne i prawne; wykonawcy prac zlecanych przez Administratora w związku z prowadzonymi inwestycjami, remontami i awariami; banki; podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierska; podmioty nabywające wierzytelności, rzeczoznawcy;  osoby działające z Pani/ Pana upoważnienia lub osoby działające z upoważnienia Administratora.

6. Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym  momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Należy jednak pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

8. Niezależnie od praw wymienionych w punkcie 7 ma Pani/ Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. Należy jednak pamiętać, iż prawo te nie jest bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od jego stosowania.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zależności od celu przetwarzania przez okres: określony przepisami prawa; trwania umów a po ich zakończeniu przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń – przez czas trwania takich postępowań; w przypadku zgody, do czasy jej odwołania. Zgoda może być odwołana w każdym momencie.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

11. Podanie przez Panią/Pan danych osobowych jest w zależności od celów przetwarzania:  dobrowolne ale niezbędne do realizacji celów w jakich są zbierane, wynika z przepisów prawa, wynika z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, który nie narusza praw i wolności osób.

12. Pani/Pana dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji jedynie w przypadku  prowadzenia analizy zalegania z zapłatą i wysyłaniem wezwań do zapłaty.

13. Pani/ Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Informacja dodatkowa:
Jeśli z jakiś powodów powyższe informacje nie będą kompletne, każdorazowo brakujące informacje Administrator przekaże Państwu w odrębnym dokumencie, przed pozyskaniem danych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „AQUA” S.A z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul.1 Maja 23, zwana dalej Administratorem.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych zapewniony jest pod adresem poczty elektronicznej – iod@aqua.com.pl oraz  listownie na adres Administratora: ”AQUA’ S.A. ul.  1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biała.

3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób (w tym tez pracowników)  przebywających na terenach i w budynkach zarządzanych przez Administratora oraz zabezpieczenia i ochrony mienia Administratora.

4. Podstawa prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 pkt f) RODO oraz art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zabezpieczenie i ochrona jego terenów i znajdujących się na nich obiektów i osób.

5. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO będącymi firmami świadczącymi usługi obsługi serwisowej monitoringu, usługi ochrony fizycznej lub dozoru, organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa jak również osobom których dane dotyczą jeśli nie naruszy to praw osób trzecich.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

7. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym  momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Niezależnie od praw wymienionych w punkcie 7, ma Pani/ Pan  prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. W takiej sytuacji, Administrator po rozpatrzeniu wniosku aby przetwarzać państwa dane będzie musiał wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które uznawane są jako nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności  lub  istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej jednaj niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają nadpisaniu lub zniszczeniu.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych  narusza przepisy  RODO.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne (wejście w zasięg kamer nagrywających obraz) lecz niezbędne jeśli chce Pani/Pan wejść na teren monitorowany.

12. Wobec Pani/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z NAGRYWANIEM ROZMÓW TELEFONICZNYCH.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) „AQUA” S.A. informuje, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 23, 43 300 Bielsko-Biała zwana dalej Spółką.
2. Spółka powołała  Inspektora Ochrony Danych  i  zapewnia z nim kontakt pod adresem poczty elektronicznej iod@aqua.com.pl  lub pocztą tradycyjną na adres Spółki.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu oceny przebiegu rozmowy w sytuacjach spornych pomiędzy Spółką a realizującym połączenie telefoniczne na podstawie art.  6 ust. 1 lit. a RODO – czyli udzielonej przez Państwa zgody na nagranie rozmowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
Prawnie usprawiedliwionym interesem administratora jest jednoznaczna ocena przebiegu rozmowy w sytuacjach spornych pomiędzy Administratorem, a realizującym połączenie telefoniczne.
Zgodę na nagrywanie rozmowy udzieliliście Państwo poprzez nie rozłączenie się po wysłuchaniu komunikatu o nagrywaniu rozmowy.
4. Przysługuje Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, poprawiania, żądania zaprzestania lub ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych.
Przysługuje Państwu też prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Informujemy jednocześnie, iż prawa te nie są bezwzględne,
a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.
5. Państwa dane osobowe w postaci nagrań rozmów nie będą udostępnianie inaczej, niż na podstawie przepisów prawa.
6. Państwa dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu i zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania połączenia telefonicznego. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na nagrywanie rozmowy należy rozłączyć się.
8. Nagrania będą przetwarzane przez Spółkę nie dłużej niż 90 dni.
W przypadku, gdy nagranie rozmowy będzie stanowiło dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Spółka powzięła wiadomość, iż może ono stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów, nagrania podlegają zniszczeniu.