O nas

Podstawową działalność gospodarczą AQUA S.A. stanowi eksploatacja obiektów i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych. Działając na podstawie Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, AQUA S.A. świadczy usługę zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gmin: Bielsko-Biała, Bestwina, Buczkowice, Chybie, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Kęty, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamowice i Wilkowice oraz usługę zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Szczyrk i Wilkowice. Ponadto AQUA S.A. prowadzi hurtową dostawę wody do Andrychowa, Bestwiny, Czechowic-Dziedzic, Kęt, Skoczowa, Wilamowic i Wilkowic oraz hurtowy odbiór ścieków z gminy Jasienica.

AQUA S.A. dostarcza rocznie ok. 14 mln m3 wody oraz odbiera i oczyszcza ok. 12 mln m3 ścieków. Spółka posiada dwie duże i kilka mniejszych stacji uzdatniania wody oraz dwie mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków. Największe ujęcia znajdują się w Kobiernicach na rzece Sole, w dolinie rzeki Wapienica oraz na rzece Żylica w Szczyrku. Spółka posiada sieć wodociągową o łącznej długości ok. 2098 km oraz sieć kanalizacyjną, która liczy ok. 1331 km długości.

tekst łatwy do czytania

Spółka AQUA S.A. nie posiada Spółek zależnych.

21 grudnia 2010 r. odbyło się pierwsze notowanie akcji AQUA S.A. na rynku NewConnect. Wcześniej akcje Spółki były przedmiotem obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym organizowanym przez BondSpot Spółka Akcyjna.

 

AQUA S.A. realizuje strategię opartą o model biznesowy zrównoważonego rozwoju zarówno w obszarze ochrony środowiska, społecznym, jak i ładu korporacyjnego. Harmonijnie łączy osiąganie zadowolenia klientów, pracowników i akcjonariuszy przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu działalności na środowisko naturalne. Spółka działa w ramach wszystkich ogniw modelu biznesowego – diagnostyki, dystrybucji, sprzedaży i zamierza kontynuować inwestycje zapewniające pełne uzbrojenie miasta Bielsko-Biała w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną.

Do głównych celów strategicznych Spółki należy zaliczyć ciągłe doskonalenie procesów i metod pracy nastawionych na podnoszenie jakości usług, redukcję odpadów i zanieczyszczeń oraz zapewnienie bezpieczeństwa klientom, pracownikom i dostawcom. Strategia AQUA S.A. koncentruje się na możliwościach długoterminowego rozwoju Spółki oraz tworzeniu wartości dodanej dla akcjonariuszy poprzez wzrost wartości Spółki oraz utrzymanie stabilnej pozycji rynkowej. Realizacja powyższego jest możliwa dzięki utrzymaniu optymalnej jakości, bezpieczeństwa i ciągłości świadczonych usług.

Podstawą osiągnięcia wymienionych celów jest przestrzeganie i realizacja zadań mających swoje odzwierciedlenie we wskaźnikach Zrównoważonej Karty Wyników, które w oparciu o opracowany i zatwierdzony budżet pozwalają na zdefiniowanie zasobów niezbędnych dla prawidłowego działania Spółki.

-----------------

AQUA S.A. od lat podejmuje działania w zakresie ochrony środowiska (Environment – „E”). Obecna strategia jest kontynuacją i rozwinięciem dotychczas przyjętego kierunku. Podstawą strategii środowiskowej, będącej częścią strategii biznesowej, jest  podejmowanie działań celem zapobiegania degradacji środowiska naturalnego, stała poprawa jakości ujmowanej wody i oczyszczania ścieków, a także stosowanie nowych urządzeń i technologii o wysokiej efektywności i niskiej energochłonności, jak również poszukiwanie alternatywnych źródeł energii. Jednym z istotnych elementów strategii AQUA S.A. jest przeciwdziałanie zmianom środowiska.

Spółka wdrożyła politykę certyfikowanego systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015. Przyjęto Program środowiskowy, w którym określone zostały cele i kierunki rozwoju w obszarze środowiska naturalnego. Dodatkowo, AQUA S.A. zamierza kontynuować czynności polegające na monitorowaniu, wdrażaniu i zarządzaniu działaniami mającymi pozytywny wpływ na środowisko naturalne. 

-----------------

W obszarze społecznym (Social – „S”) AQUA S.A. stwarza dogodne warunki bezpiecznej i dającej satysfakcję pracownikom pracy oraz uwzględnia wszelkie ich prawa i różnorodność, stwarzając dogodne warunki do rozwoju. Pracownicy AQUA S.A. mają możliwość rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez udział w różnego rodzaju działaniach edukacyjnych. Szeroki pakiet benefitów pozapłacowych, dofinansowanie opieki medycznej, działalności sportowo-rekreacyjnej to tylko niektóre z wybranych form społecznej aktywności AQUA S.A. Uporządkowana struktura wewnętrzna płac, czytelne kryteria awansu i podwyżek wynikających z progresu złożoności pracy w poszczególnych „ścieżkach” stanowiskowych, czy przejrzystość widełek płac to przykłady równego traktowania wszystkich pracowników. Spółka zamierza kontynuować dotychczasową strategię w ww. obszarze celem dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

Strategia biznesowa Spółki niezmiennie koncentruje się również na lokalnej aktywności społecznej AQUA S.A. Spółka stara się budować z klientami, a zarazem lokalną społecznością relacje oparte na lojalności poprzez zaspokojenie ich potrzeb i spełnienie oczekiwań. AQUA S.A. wspiera różne inicjatywy lokalne, organizację wydarzeń sportowych, edukacyjnych, koncertów oraz wystaw, które wpisały się już na kulturalną mapę Podbeskidzia i Polski. Pomaga także bielskim rodzinom. Od roku 2010 Spółka jest partnerem Programu Rodzina Plus realizowanego przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej, skierowanego do rodzin wielodzietnych i zastępczych. W ramach działań edukacyjnych prowadzi zajęcia edukacyjne ściśle związane z tematyką wodno-kanalizacyjną, natomiast dla szkół średnich organizuje zwiedzanie obiektów strategicznych i umożliwia zapoznanie się z procesami technologicznymi na miejscu. Spółka zamierza kontynuować ww. działania.

-------------------

W obszarze ładu korporacyjnego (Governance – „G”) AQUA S.A. deklaruje dalsze przestrzeganie zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024.

AQUA S.A. aktywnie współpracuje ze swoimi partnerami, zarówno klientami, dostawcami jak i innymi interesantami. Prowadzi przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Przyjęta strategia rozwoju zakłada kontynuację przyjętej polityki informacyjnej Spółki oraz dalszą współpracę z partnerami.

 

--------------------------

Biorąc pod uwagę uwarunkowania rynkowe, wyniki AQUA S.A. to dowód że koncentracja na kwestiach środowiskowych, społecznych, efektywnym i etycznym zarządzaniu to przyszłość sektora wodno-kanalizacyjnego, w tym Spółki.