PODSTAWOWE KONTO BANKOWE

ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/Bielsko-Biała        

75 1050 1070 1000 0001 0004 0294    

Przeznaczone do realizacji zapłat z tytułu pozostałej sprzedaży AQUA tj.

  • Usługi laboratorium
  • Usługi geodezyjne
  • Uzgodnienia i warunki techniczne przyłączeń wod.kan.
  • Usługi utylizacji odpadów i nieczystości ciekłych
  • Usługi unieszkodliwiania emulsji i innych odpadów
  • Usługi  wod-kan.
  • Sprzedaż materiałów
  • Wynajem, dzierżawa
  • Wadia
  • Zaliczki, przedpłaty, itp.

Prosimy o dokonywanie bieżących wpłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków na konto bankowe podane na fakturach.