Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej.

 

 

 

 

 

„Poprawa   stanu    gospodarki  wodno – ściekowej w dzielnicach miasta Bielsko – Biała” projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

W dniu 15 grudnia 2008 roku AQUA S.A. złożyła Wniosek o dofinansowanie do  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach listy indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

W dniu 6 listopada 2009 roku została podpisana Umowa  o dofinansowanie pomiędzy AQUA S.A. a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

W dniu 18 listopada 2010 roku Projekt uzyskał decyzję Komisji Europejskiej.

 

Projekt realizowany był w latach 2007-2015 i polegał na kompleksowym uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej miasta Bielsko-Biała poprzez budowę rozdzielczego systemu kanalizacji sanitarnej, uzupełnionym o modernizację istniejących i budowę nowych odcinków wodociągów zlokalizowanych  w obszarze budowy kanalizacji sanitarnej.

 

AQUA S.A. była beneficjentem a także została właścicielem i operatorem majątku powstałego w wyniku przedsięwzięcia. Spółka jest także podmiotem odpowiedzialnym za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze realizacji Projektu.

 

Celem Projektu było zwiększenie stopnia dostępności do sieci kanalizacji sanitarnej, z której ścieki będą odprowadzane do istniejących oczyszczalni ścieków, spełniających wymogi dyrektyw UE i prawa polskiego, mierzone ilością mieszkańców, którzy uzyskają dostęp do systemu zagospodarowania ścieków w 2015 r. Projekt miał zapewnić spełnienie wymagań Dyrektyw dotyczących: oczyszczania ścieków komunalnych (91/217/EWG), wody pitnej (98/83/WE) i Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE).

 

Osiągnięty efekt rzeczowy :

 

W ramach Projektu wybudowano/zmodernizowano ogółem 168,17 km sieci wodociągowo – kanalizacyjnej tj.  wybudowano 144,7 km sieci kanalizacji sanitarnej i  8,17 km nowej sieci wodociągowej oraz  wymieniono 15,30 km  starej sieci wodociągowej w następujących dzielnicach:  Stare Bielsko,  Komorowice Śląskie, Komorowice Krakowskie, Lipnik (zlewnia Niwka), Mikuszowice Śląskie, Olszówka,  Kamienica.

 

Osiągnięty efekt ekologiczny :

 

Wzrost liczby użytkowników korzystających z podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej o 17.459, w tym mieszkańców oraz osób korzystających z instytucji użytku publicznego i zatrudnionych w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą.

 

Wzrost użytkowników korzystających z podłączenia do sieci wodociągowej o 671 osób.

 

Całkowity koszt Projektu wyniósł 114.054.277,23 PLN (w tym VAT oraz pozostałe, poniesione przez Spółkę wydatki niekwalifikowane), a kwota dofinansowania dotacją 52.635.524,75 PLN.

 

W dniu 28.02.2011r. została zawarta Umowa o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicach miasta Bielsko-Biała” współfinansowanego ze Środków Funduszu Spójności, celem uzupełnienia wkładu krajowego dla projektów dofinansowanych ze środków wspólnotowych.

 

Umowa została podpisana pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, AQUA S.A. i Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. Maksymalna kwota dopłaty wynosi: 2.415.460,60 PLN.

 

W trakcie realizacji Projektem zarządzał Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO – Measure Authorising Officer)  powołany  Uchwałą  Zarządu AQUA S.A nr 29/2008 z 29 kwietnia 2008 r. Funkcję tą od dnia 1 maja 2008 roku pełniła  Dyrektor Inwestycji mgr inż. Jadwiga Halka. Powołano również na czas istnienia projektu zespół JRP (Jednostkę Realizującą Projekt), która była odpowiedzialna za przygotowanie, organizację i monitorowanie realizacji Projektu na płaszczyźnie technicznej, finansowej i prawno-organizacyjnej.

 

Utworzono także odrębny, w ramach Spółki, dział Inżyniera Kontraktu, który był odpowiedzialny za nadzór techniczny nad realizowanym projektem.

 

Wraz z ukończeniem rzeczowym i finansowanym projektu oba zespoły oraz stanowisko Pełnomocnika zostały rozwiązane.

 

Informacje o Projekcie

KALENDARIUM

 

15 grudnia 2005 - złożenie karty Projektu do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

 

2006 – 2008 - prace nad dokumentacją projektową, konsultacje społeczne.

 

1 maja 2008 – utworzenie w AQUA S.A. Jednostki Realizującej Projekt (JRP).

 

23 czerwca 2008 - podpisanie Umowy dot. przygotowania projektu indywidualnego z NFOŚiGW.

 

15 grudnia 2008 – złożenie Wniosku o dofinansowanie do NFOŚiGW.

2 luty 2009 - zakończenie oceny merytorycznej I stopnia.

 

3-4 czerwca 2009 – wizyta konsultantów w ramach Inicjatywy JASPERS i przekazanie uwag do dokumentacji Wniosku.

 

5 czerwca 2009 - zakończenie oceny merytorycznej II stopnia.

 

31 lipiec 2009 – przekazanie do NFOŚiGW skorygowanej dokumentacji Wniosku uwzględniającej uwagi konsultantów JASPERS.

 

październik 2009 – przekazanie przez konsultantów JASPERS oceny końcowej Wniosku tzw. Completion Note.

 

6 listopada 2009 – uroczyste podpisanie Umowy o dofinansowanie Projektu pomiędzy AQUA S.A. a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

grudzień 2009 – styczeń 2010 - AQUA S.A. ogłosiła 3 przetargi na roboty budowlane dla zadań:

 

  • Zadanie 2b 

„Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiana wodociągu w dzielnicy Komorowice Krakowskie”.

 

  • Zadanie 1

„Budowa kanalizacji sanitarnej i budowa wodociągu w dzielnicy Stare Bielsko.

Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiana wodociągu w dzielnicy Komorowice Śląskie”.

 

  • Zadanie 3b 

„Budowa kanalizacji sanitarnej i budowa wodociągu w dzielnicy Lipnik.

Budowa kanalizacji sanitarnej i budowa wodociągu w dzielnicy Kamienica.
Budowa kanalizacji sanitarnej i budowa wodociągu w dzielnicy Olszówka.
Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Mikuszowice Śląskie”

 

7 stycznia 2010 – przekazanie Wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego do Komisji Europejskiej.

 

26 kwietnia 2010 - podpisano Umowę na roboty budowlane dla Zadania 2b: "Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiana wodociągu w dzielnicy Komorowice Krakowskie".

 

17 maja 2010 – nastąpiło przekazanie placu budowy i rozpoczęto prace budowlane.

 

25 czerwca 2010 - odbyło się uroczyste rozpoczęcie prac budowlanych w ramach Projektu. Symbolicznego "wbicia pierwszej łopaty" dokonali Prezydent Miasta Bielska-Białej, Pan Jacek Krywult, Prezes AQUA S.A. Pan Piotr Dudek oraz przedstawiciel firmy "HYDRO-BIELSKO" Sp. z o.o. Pan Michał Szczurzydło. Uroczystość miała miejsce w Domu Kultury w Komorowicach Krakowskich

 

23 lipca 2010 - podpisano Umowy na roboty budowlane dla:

 

  • Zadania 1:Budowa kanalizacji sanitarnej i budowa wodociągu w dzielnicy Stare Bielsko. Budowa kanalizacji i wymiana wodociągu w dzielnicy Komorowice Śląskie w Bielsku-Białe.

 

  • Zadania 3b: Budowa kanalizacji sanitarnej i budowa wodociągu w dzielnicy Lipnik. Budowa kanalizacji sanitarnej i budowa wodociągu w dzielnicy Kamienica. Budowa kanalizacji sanitarnej i budowa wodociągu w dzielnicy Olszówka. Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Mikuszowice Śląskie.

 

20 sierpnia 2010 – nastąpiło przekazanie placu budowy i rozpoczęto realizację Zadania 1 i Zadania 2.

 

20 września 2010 – odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami w dzielnicy Stare Bielsko.

18 listopada 2010 – Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyznania dofinansowania dla Projektu „AQUA” S.A.

28 luty 2011 – podpisano Umowę trójstronną pomiędzy NFOŚiGW, AQUA S.A. oraz Bankiem PEKAO S.A. o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego na realizację Projektu, celem uzupełnienia wkładu krajowego.

 

23 lipca 2012 – "AQUA" S.A. odstąpiła od Kontraktu 3b zawartego z firmą ABM Solid S.A.
Powodem odstąpienia było niewywiązanie się przez ABM Solid S.A. z postanowień Kontraktu 3b.

 

Wrzesień 2012 - zakończono realizację Kontraktu 2b "Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiana wodociągu w dzielnicy Komorowice Krakowskie".

 

Grudzień 2012 - ogłoszono przetarg niegraniczony w trybie ustawy z dnia 29.01.2004r.Prawo zamówień publicznych na dokończenie robót objętych zakresem Kontraktu 3b.

 

Marzec 2013r. – zakończono realizację Kontraktu 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej i budowa wodociągu w dzielnicy Stare Bielsko. Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiana wodociągu w dzielnicy Komorowice Śląskie”

 

17 maja 2013- podpisano Umowę na dokończenie robót objętych zakresem Kontraktu 3b: Budowa kanalizacji sanitarnej i budowa wodociągu w dzielnicy Lipnik; Budowa kanalizacji sanitarnej i budowa wodociągu w dzielnicy Kamienica; Budowa kanalizacji sanitarnej i budowa wodociągu w dzielnicy Olszówka w ramach projektu: „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicach miasta Bielsko-Biała”

 

Sierpień 2014r. – zakończono realizację Kontraktu 3b „Budowa kanalizacji sanitarnej i budowa wodociągu w dzielnicy Lipnik. Budowa kanalizacji sanitarnej i budowa wodociągu w dzielnicy Kamienica. Budowa kanalizacji sanitarnej i budowa wodociągu w dzielnicy Olszówka. Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Mikuszowice Śląskie”

 

18.09.2014r. - odbyło się uroczyste zamknięcie Projektu „ Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicach miasta Bielsko-Biała”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Instytucji Wdrażającej Projekt Pani Małgorzata Skucha - Prezes NFOŚiGW oraz współpracownicy bezpośrednio zaangażowani przy realizacji Projektu, Prezydent Miasta Bielsko-Biała - Pan Jacek Krywult, przedstawiciele Rady Miejskiej, Radni oraz zaproszeni goście

 

28.11.2014r. – przekazano do NFOŚiGW dokumenty dotyczące potwierdzenia uzyskania efektu rzeczowego Projektu

 

30.12.2015r. – przekazano do NFOŚiGW dokumenty odnośnie osiągniętego efektu ekologicznego Projektu.