Przebudowa sieci wodociągowej w Bujakowie Górnym – etap II

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

W dniu 08.04.2020r. AQUA S.A. zawarła z WFOŚiGW umowę o dofinansowanie zadania pn.:
„Przebudowa sieci wodociągowej w Bujakowie Górnym – etap II”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł: 2.467.735,48 zł.
Wysokość udzielonej pożyczki: 1.079.817,74 zł.
Czas realizacji: od dnia 04.04.2019r. do 05.08.2020r.
Efekt rzeczowy zadania: przebudowa sieci wodociągowej PE Dz 110, 90, 63, 50 mm o długości 4.324 m oraz przyłączy wodociągowych PE Dz 40 mm o długości 1.882 m.
Inwestycja swoim zakresem obejmuje rejon ulic Bielskiej, Słonecznej, Stara Karczma, Podgórskiej, Szkolnej, Zdrojowej w Bujakowie Górnym.