Regulamin Skoczów

Uchwała nr XXXVII/476/2005 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu zaopatrzenia w wodę.