Jeśli chcesz zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub o odprowadzanie ścieków z AQUA S.A.

Twoja nieruchomość została przyłączona do sieci lub kupiłeś / otrzymałeś nieruchomość, do której dostarczamy wodę lub z której odprowadzamy ścieki

 zgłoś się do zawarcia umowy

Jeśli jesteś ODBIORCĄ INDYWIDUALNYM

uzupełnij wniosek o zawarcie umowy oraz przygot​uj:
Dokumenty:
  • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości - np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny
  • dowód osobisty
  • pełnomocnictwo - jeżeli podpisujesz umowę w imieniu właściciela
Jeśli nie jesteś jedynym właścicielem nieruchomości, to w przypadku:
  • współwłasności majątkowej małżeńskiej - umowa może zostać zawarta z jednym lub obojgiem współmałżonków
  • współwłasności niemałżeńskiej - osoba zawierająca umowę powinna posiadać pisemne oświadczenie - wyrażenie zgody - od pozostałych współwłaścicieli nieruchomości
  • Jeżeli ODBIORCA USŁUG zmarł, a chcesz kontynuować umowę – przygotuj do wniosku o zawarcie umowy dodatkowo do wglądu akt zgonu.
Dokumenty:

Uzupełnij wniosek o rozwiązanie umowy oraz dołącz oświadczenie o przekazaniu nieruchomości, które będzie zawierać:

  • datę przekazania nieruchomości
  • stan wodomierza/-y
  • numer fabryczny wodomierza/-y
  • podpisy strony przekazującej i przyjmującej
Uwaga:

W przypadku, gdy nastąpiła zmiana właściciela i nie została wypowiedziana lub rozwiązana umowa przez zbywającego nieruchomość oraz nie zgłosił się do zawarcia umowy nowy nabywca nieruchomości, w dalszym ciągu obowiązuje umowa zawarta ze zbywającym nieruchomość. Do chwili dokonania formalności przez obie strony obciążany jest dotychczasowy Odbiorca.