Usługi utylizacji odpadów i nieczystości ciekłych

Na stacjach zlewnych oczyszczalni ścieków w Bielsku-Białej przy ul. Bestwińskiej 63 oraz w Rybarzowicach przy ul. Kanarków prowadzone są usługi w zakresie przetwarzania odpadów ciekłych oraz nieczystości bytowych i przymysłowych gromadzonych okresowo w zbiornikach bezodpływowych.

Usługi prowadzone są w oparciu o zawieranie z tzw. "przewoźnikami" umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. z 2002 r. nr 188, poz. 1576), ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wykonawczych do nich.

 

Kontakt:

- w sprawie zawarcia umowy:

Dział Obsługi Klienta
ul. 1 Maja 23
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33/828 02 68
e-mail: Elżbieta Migdałek - Zastępca Kierownika Działu Obsługi Klienta

 

- w sprawach technologicznych oraz zapewnień przyjęcia odpadów ciekłych i/lub nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych:

 

Dział Technologii i Ochrony Środowiska
ul. Bestwińska 63
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33/ 813 84 19, kom. 668 196 743
e-mail: Anna Iskra - Specjalista technologii ścieków

 

Oczyszczalnia Ścieków Komorowice
ul. Bestwińska 63
43-300 Bielsko-Biała

tel. 33/813 84 36, kom. 600 200 826
e-mail: Bogusław Tyran - Specjalista ds. gospodarki osadowej

 

Oczyszczalnia Ścieków Komorowice
ul. Bestwińska 63
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33/813 84 07, kom. 668 196 764
e-mail: Marcin Kołoczek - Specjalista ds. gospodarki osadowej
 

 

 

 

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA