Usługi utylizacji odpadów i nieczystości ciekłych

Na stacjach zlewnych oczyszczalni ścieków w Bielsku-Białej przy ul. Bestwińskiej 63 oraz w Rybarzowicach przy ul. Kanarków w AQUA S.A. prowadzone są usługi w zakresie przetwarzania odpadów ciekłych oraz nieczystości bytowych i przemysłowych gromadzonych okresowo w zbiornikach bezodpływowych.

Usługi prowadzone są w oparciu o zawierane z tzw. „przewoźnikami” umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. z 2002 r. nr 188, poz. 1576), ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wykonawczych do nich.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

•    w sprawie zawarcia umowy:

Dział Obsługi Klienta
ul. 1 Maja 23
43-300 Bielsko-Biała
Kontakt:
tel. 33 828 02 68
e-mail: formularz kontaktowy

•    w sprawach technologicznych oraz zapewnień przyjęcia odpadów ciekłych i/lub nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych:

Oczyszczalnia Ścieków Komorowice
ul. Bestwińska 63
43-300 Bielsko-Biała

Kontakt:
tel. 33 813 84 36
tel. 33 813 84 07
tel. 33 813 84 19
e-mail:  formularz kontaktowy

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Informacje o cenach obowiązujacych w 2020 r.