ZASADY OCENY DOSTAWCÓW W AQUA S.A.

AQUA S.A. prowadzi bieżącą ocenę swoich Dostawców w obszarach, które w bezpośredni sposób wpływają na jakość świadczonych przez Spółkę usług, a mianowicie:

1.    Dostawy materiałów do budowy sieci wodociągowych
2.    Dostawy materiałów do budowy sieci kanalizacyjnej
3.    Dostawy substancji chemicznych używanych w procesach uzdatniania wody
4.    Dostawy substancji chemicznych używanych w procesach oczyszczania ścieków
5.    Dostawy sprzętu informatycznego i usług informatycznych
6.    Usługi budowlane remontowe
7.    Usługi budowlane inwestycyjne
8.    Usługi projektowe

Ocena w ww. obszarach dokonywana jest przez pryzmat realizowanych na rzecz AQUA S.A. umów i zamówień na następujących etapach:

1.    Ocena 1 (zawieranie umowy)

-    jakość współpracy przy zawieraniu zmówienia / umowy,
-    uzgodnione formy płatności,
-    terminowość w dostarczeniu wymaganych dokumentów i ich jakość.

2.    Ocena 2 (realizacja)

-    zgodność terminu realizacji przedmiotu zamówienia / umowy,
-    kompletność realizacji przedmiotu zamówienia / umowy,  
-    sposób realizacji: dostawy, usługi, prowadzenia robót,
-    jakość dokumentów dostawy.

3.    Ocena 3 (odbiór)

-    zgodność parametrów, jakości realizacji przedmiotu zamówienia / umowy
-    kompletność i jakość dokumentów niezbędnych do przyjęcia przedmiotu zamówienia / umowy, a wymienionych w zawartym zamówieniu / umowie.  

4.    Ocena 4 – (eksploatacja)

-    sprawność eksploatacyjna (niezawodność),
-    jakość serwisu

po: 3, 18 i 30 miesiącach licząc od daty potwierdzenia wykonania przedmiotu zamówienia.
W przypadku dokumentacji projektowej jej kompletność oceniona zostanie na etapie budowy realizowanej na podstawie ocenianej dokumentacji.

Na wniosek Dostawcy AQUA S.A. udostępni otrzymane przez Niego oceny.