Często zadawane pytania

Użytkownikiem eBOK może zostać Klient, który zaakceptuje postanowienia Regulaminu podczas procesu rejestracji. Klient to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z AQUA SA umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub umowę o odprowadzanie ścieków.

 

Do prawidłowego przeglądania eBOK zaleca się stosowanie jednej z niżej wymienionych przeglądarek internetowych:
•    Internet Explorer w wersji 11 lub wyższej (tylko MS Windows),
•    Mozilla Firefox w wersji 38.0 lub wyższej,
•    Safari w wersji 8.0 lub wyższej (tylko Mac OS X),
•    Google Chrome w wersji 42.0 lub wyższej.
Z eBOK można korzystać również za pomocą smartfonów, jednak w tym przypadku niektóre funkcjonalności są niedostępne (np. generowanie raportów oraz wydruków).

 

AQUA SA udostępnia eBOK Użytkownikom nieodpłatnie, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

Po wybraniu przycisku eBOK LOGOWANIE otwiera się strona https://ebok.aqua.com.pl/login z oknem logowania. W dolnej części okna znajduje się tekst: Nie masz jeszcze konta? zarejestruj się. Po kliknięciu otwiera się wniosek rejestracyjny.
Klient wypełniając wniosek zobowiązany jest do podania danych identyfikujących go jako nabywcę usług AQUA SA takich jak kod nabywcy oraz PESEL, a w przypadku firm i instytucji - NIP, a także swojego adresu elektronicznego (e-mail), który będzie stanowił login do eBOK, oraz na który będzie wysyłana korespondencja elektroniczna. Po ustawieniu strzałki na poszczególnych nazwach wymaganych danych pojawiają się podpowiedzi. Przed wysłaniem wniosku, Klient musi potwierdzić, że zapoznał się z Regulaminem eBOK i go akceptuje.
Klient podczas rejestracji zobowiązany jest do postępowania zgodnie z podawanymi instrukcjami, w szczególności do potwierdzenia poprawności loginu poprzez kliknięcie linku przesłanego przez AQUA SA na podany adres e-mail.
Wniosek rejestracyjny jest weryfikowany przez AQUA SA.
W przypadku pozytywnego zweryfikowania wniosku, w terminie do 5 dni roboczych od daty wykonania przez Klienta ww. czynności następuje aktywacja dostępu Klienta do eBOK.

 

Dla zarządców przygotowaliśmy wiele udogodnień, dzięki którym będą mogli mieć dostęp do danych dotyczących wszystkich zarządzanych nieruchomości. Przed złożeniem wniosku prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny (obsługa eBOK – 33-82-80-373).

Aby zmienić login należy kliknąć przycisk Zmień w menu „Klient” w pozycji „Dane kontaktowe”. Po zmianie „ogólnego adresu e-mail” (loginu) na nowy i kliknięciu Zapisz, tworzy się wniosek o zmianę danych. Wniosek jest przetwarzany przez operatora AQUA SA. Po dokonaniu zmiany na nowy adres Użytkownika wysyłane jest powiadomienie. Od tego momentu, aby zalogować się do eBOK należy podawać nowy login (i dotychczasowe hasło).
Dla Użytkownika korzystającego z e-faktury, który do otrzymywania powiadomień o wystawieniu faktury wskazał „ogólny adres e-mail” (login), automatycznie zmieni się adres w pozycji „e-faktura”.

 

Użytkownik ma możliwość zmiany hasła na inne w dowolnym momencie po zalogowaniu się w eBOK.

W tym celu wybiera w prawym górnym rogu ikonę  e-bok ikonai wypełnia wyświetlony formularz.

Jeżeli Użytkownik zapomni hasła, powinien skorzystać z procedury ustawienia nowego hasła poprzez wybór na stronie logowania opcji zapomniałem hasła. Podczas procedury Użytkownik zobowiązany jest do podania zgłoszonego podczas rejestracji loginu (adresu e-mail). Następnie należy postępować zgodnie z podawanymi instrukcjami.

 

AQUA SA udostępnia e-faktury za dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków wyłącznie Użytkownikom portalu eBOK. Aby zrezygnować z otrzymywania faktur w formie papierowej, Użytkownik musi tylko wyrazić zgodę na wystawianie i udostępnianie e-faktur, czyli faktur elektronicznych w formacie PDF, dla których AQUA SA gwarantuje (zgodnie z przepisami podatkowymi): czytelność, autentyczność pochodzenia i integralność.
Zgodę składa się poprzez kliknięcie przycisku Zmień w menu „Klient”, w pozycji „e-faktura”. Po zaznaczeniu „ogólnego adresu e-mail” (loginu) lub wpisaniu innego adresu e-mail do otrzymywania powiadomień o wystawionych e-fakturach należy kliknąć Zapisz. Wówczas tworzy się wniosek o e-fakturę. Wniosek jest weryfikowany przez AQUA SA w ciągu 5 dni roboczych. Informacja o przyjęciu
i zatwierdzeniu wniosku dostępna jest w eBOK. Od dnia zatwierdzenia wniosku Użytkownik będzie otrzymywał wyłącznie e-faktury. Powiadomienie o wystawieniu i udostępnieniu e-faktury wysyłane jest na wskazany adres e-mail Użytkownika w dniu udostępnienia e-faktury w eBOK.

 

Korzystanie z funkcjonalności „Zgłoszenie odczytu wodomierza” odnosi się wyłącznie do sytuacji wyjątkowych, uzgodnionych z AQUA SA, ponieważ AQUA SA dokonuje odczytów wodomierzy we własnym zakresie. Obowiązkiem Klienta jest udostępnianie wodomierza do odczytu w terminach wynikających z okresów obrachunkowych określonych w umowie. Podany przez Użytkownika stan wodomierza zostanie wykorzystany do rozliczenia pod warunkiem, że data odczytu zgodna będzie z okresem obrachunkowym.
Najprostszym sposobem podania stanu wodomierza lub kilku wodomierzy jest wybór w menu „Wnioski/ Zgłoszenie odczytu”. Tu możliwe jest utworzenie „koszyka odczytów” dla wielu wodomierzy.
Można również wybrać „Odczyty/ Punkty” i ikonę  (Wodomierze), co pozwoli na podanie stanu wodomierza tylko w wybranym punkcie .
W obu przypadkach wybieramy ikonę  (Wprowadź odczyt) , następnie „wprowadzenie odczytów”, po czym wypełniamy prezentowany formularz wniosku o rejestrację odczytu.
Ikona ta jest niedostępna  w przypadku, gdy dla danego wodomierza trwa przetwarzanie wniosku przez operatorów AQUA SA. Innymi słowy nie można złożyć wniosku odczytowego w trakcie, gdy poprzedni wniosek jest jeszcze rozpatrywany.
 

Zgłoszenie przez Użytkownika wszelkich nieprawidłowości lub reklamacji dotyczącej eBOK możliwe jest poprzez eBOK (menu „Wnioski/ Zgłoszenie wniosku” - rodzaj wniosku: „Wniosek – skargi, reklamacje”) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ebok@aqua.com.pl lub pod numerem telefonu 33 82 80 373 lub korespondencyjnie na adres AQUA SA.
Zgłoszenie powinno zawierać opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
Reklamacja rozpatrywana będzie w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania przez Spółkę pod warunkiem, że sprawa nie będzie wymagała dodatkowych wyjaśnień lub zmian funkcjonującego oprogramowania.

Skargi i reklamacje rozpatrywane są zgodnie przepisami regulaminu dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków. Użytkownik eBOK może złożyć skargę lub reklamację wybierając w menu „Wnioski/ Zgłoszenie wniosku” rodzaj wniosku: „Wniosek – skargi, reklamacje”.

Portal eBOK przeznaczony jest wyłącznie dla Klientów, którzy już zawarli umowę i otrzymali co najmniej jedną fakturę. Użytkownicy eBOK, którzy chcieliby zawrzeć umowę dotyczącą kolejnego punktu (nieruchomości) mogą skorzystać z udostępnionego na stronie www.aqua.com.pl formularza wniosku o zawarcie umowy i po wypełnieniu, podpisaniu oraz zeskanowaniu przesłać go do AQUA SA jako załącznik do wniosku ogólnego – menu „Wnioski/ Zgłoszenie wniosku” – „Wybierz wniosek”. Wówczas propozycja nowej umowy zostanie przesłana do Użytkownika poprzez eBOK.

Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z usług udostępnianych przez eBOK poprzez złożenie wniosku w formie pisemnej na adres AQUA SA lub za pomocą wiadomości e-mail wysłanej z adresu Użytkownika (login eBOK) na adres ebok@aqua.com.pl.
Rezygnacja nie wiąże się z obciążeniem Klienta jakimikolwiek kosztami.
Po otrzymaniu dyspozycji rezygnacji AQUA SA dezaktywuje dostęp Klienta do eBOK w ciągu 5 dni roboczych.

W eBOK udostępniane są dane rozliczeniowe (odczyty, faktury, rozliczenia) z ostatnich 36 miesięcy.
Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie e-faktury udostępniane są dane, w tym e-faktury, z ostatnich 72 miesięcy.
W eBOK prezentowane są wyłącznie aktualnie obowiązujące umowy, zawarte po dniu 01.01.2006 r.
 

Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub umowy o odprowadzanie ścieków skutkuje wygaśnięciem umowy  o udostępnienie eBOK, przy czym AQUA SA zapewnia dostęp do  danych historycznych w eBOK do 30 dni od daty wygaśnięcia umowy. W tym czasie Użytkownik może sporządzić zestawienia danych w plikach xls i zapisać je na swoim komputerze. Analogicznie może pobrać i zapisać wszystkie faktury.

Dane dotyczące zapłaty przez Klienta faktur aktualizowane są po zaksięgowaniu wpłaty w AQUA SA, co następuje w ciągu 3 dni roboczych od wpłynięcia środków na konto AQUA SA. W związku z tym informacje prezentowane w części „Faktury i salda” w tym zakresie mogą być nieaktualne. Jeżeli po 3 dniach nadal zapłata nie jest widoczna, prosimy o kontakt telefoniczny (płatności- 33-82-80-301).