Często zadawane pytania

Kto może zostać Użytkownikiem e-BOK?
Użytkownikiem e-BOK może zostać Klient oraz Zarządca albo Pełnomocnik Klienta, który zaakceptuje postanowienia Regulaminu. Klient to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z AQUA SA umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

Czy korzystanie z e-BOK jest odpłatne?
AQUA SA udostępnia e-BOK Użytkownikom nieodpłatnie, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

Z jakiego okresu są prezentowane dane w e-BOK?
W e-BOK udostępniane są dane rozliczeniowe (odczyty, faktury, rozliczenia) z ostatnich 60 miesięcy.

Jak zarejestrować się w e-BOK?
Podczas samodzielnej rejestracji Klient zobowiązany jest do podania danych identyfikujących go jako nabywcę usług AQUA SA, takich jak:
- kod nabywcy: 6-cio cyfrowy kod znajdujący się na fakturze w prawej górnej części (nad polem „Adres korespondencyjny”),
- nr PESEL: osoby fizyczne, jest to nr PESEL pierwszej osoby figurującej na umowie,
UWAGA! Może się zdarzyć, że nie posiadamy Państwa nr PESEL, wówczas prosimy o kontakt pod nr telefonu 33-82-80-373 lub wysłanie wiadomości e-mail na adres: ebok@aqua.com.pl,
Jeżeli Klient nie posiada nr PESEL, wówczas prosimy o kontakt pod nr telefonu 33-82-80-373 lub wysłanie wiadomości e-mail na adres: ebok@aqua.com.pl,

- nr NIP: podmioty gospodarcze,
- e-mail: adres e-mail, na który będzie wysyłana korespondencja elektroniczna, w tym link aktywacyjny, który należy kliknąć aby zakończyć proces rejestracji.
Dodatkowo, podczas rejestracji należy podać login i hasło, za pomocą których Użytkownik będzie się logował do e-BOK.

Jeżeli podczas składania wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków Klient zaznaczy zgodę na uruchomienie konta e-BOK i zaakceptuje Regulamin e-BOK, wówczas powinien postępować zgodnie z instrukcjami uzyskanymi od pracownika AQUA SA.

 

W jaki sposób powinienem zarejestrować się w e-BOK Zarządca nieruchomości/Pełnomocnik Klienta?
Zarządca albo Pełnomocnik Klienta składają wniosek o udostępnienie e-BOK w formie pisemnej na adres AQUA SA. Pracownik AQUA SA dokonuje rejestracji, przy czym Zarządca albo Pełnomocnik Klienta zobowiązani są do postępowania zgodnie z podawanymi instrukcjami, a w szczególności do kliknięcia linku przesłanego przez AQUA SA na podany adres e-mail.
Druk wniosku dostępny jest na stronie https://www.aqua.com.pl/content/ebok-e-faktura-formularze-do-pobrania.


Jak zmienić hasło?
Użytkownik ma możliwość zmiany hasła na inne w dowolnym momencie po zalogowaniu się w e-BOK.
W tym celu należy wybrać w prawym górnym rogu ikonę i wypełnić wyświetlony formularz.


Jak odzyskać hasło?
Jeżeli Użytkownik zapomni hasła, powinien skorzystać z procedury ustawiania nowego hasła poprzez wybór na stronie logowania opcji „Nie pamiętam hasła”. Następnie należy postępować zgodnie z podawanymi instrukcjami.

Jak odzyskać login?
Jeżeli Użytkownik zapomni loginu, prosimy o kontakt pod nr telefonu 33-82-80-373 lub wysłanie wiadomości e-mail na adres: ebok@aqua.com.pl. Aby odzyskać login, Użytkownik zobowiązany jest do podania danych identyfikujących go jako nabywcę usług AQUA SA, takich jak: kod nabywcy, nr PESEL/NIP.
Wniosek do AQUA SA o zmianę loginu można złożyć w formie pisemnej na adres AQUA SA.

Jak zamiast faktur papierowych otrzymywać e-faktury?
AQUA SA udostępnia e-faktury za dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków wyłącznie Użytkownikom serwisu e-BOK, gwarantując ich czytelność, autentyczność pochodzenia i integralność.
E-faktury są udostępniane w e-BOK pod warunkiem wyrażenia zgody na taki sposób otrzymywania faktur. Zgodę składa się poprzez kliknięcie przycisku „Włącz usługę” w zakładce ”E-FAKTURA”, gdzie widoczny jest status usługi. Zgoda na e-fakturę jest równoznaczna z rezygnacją Klienta z otrzymywania faktur w formie papierowej.
Powiadomienie o wystawieniu i udostępnieniu e-faktury wysyłane jest z adresu ebokaqua@aqua.com.pl na adres e-mail Użytkownika w dniu udostępnienia e-faktury w
e-BOK.

Dlaczego nie otrzymałem powiadomienia o wystawieniu e-faktury, pomimo aktywnej usługi?
Może się zdarzyć, że program pocztowy umieści powiadomienie o wystawieniu i udostępnieniu e-faktury w innym folderze.
Prosimy o sprawdzenie folderów, takich jak SPAM, POWIADOMIENIA lub innych.
Jeżeli nie otrzymaliście Państwo powiadomienia, to prosimy o kontakt pod nr telefonu 33-82-80-373 lub wysłanie wiadomości e-mail na adres: ebok@aqua.com.pl.

Jak zrezygnować z e-faktury i znów otrzymywać faktury papierowe?
Użytkownik ma możliwość wycofania zgody na otrzymywanie e-faktury. Wycofanie zgody składa się poprzez kliknięcie przycisku „Wyłącz usługę”  w zakładce ”E-FAKTURA”.

Czy można samemu podawać odczyty poprzez e-BOK?
Korzystanie z funkcjonalności „Podaj odczyt” odnosi się wyłącznie do sytuacji wyjątkowych, uzgodnionych z AQUA SA, ponieważ AQUA SA dokonuje odczytów wodomierzy we własnym zakresie. Obowiązkiem Klienta jest udostępnianie wodomierza do odczytu w terminach wynikających z okresów obrachunkowych określonych w umowie. Podany przez Użytkownika stan wodomierza zostanie wykorzystany do rozliczenia pod warunkiem, że data odczytu zgodna będzie z okresem obrachunkowym. Stan wodomierz podany poza okresem rozliczeniowym będzie przyjmowany jako odczyt kontrolny.

Dlaczego faktura nadal widnieje jako niezapłacona, pomimo że została opłacona?
Dane dotyczące salda aktualizowane są po zaksięgowaniu wpłaty w AQUA SA. W związku z tym informacje prezentowane w e-BOK w tym zakresie mogą być nieaktualne.
Jeżeli po 3 dniach nadal zapłata nie jest widoczna, prosimy o kontakt pod nr telefonu 33-82-80-301.

W jaki sposób zrezygnować z dostępu do e-BOK?
Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z usług udostępnianych przez e-BOK poprzez złożenie wniosku w formie pisemnej na adres AQUA SA lub za pomocą wiadomości e-mail wysłanej z adresu Użytkownika na adres: ebok@aqua.com.pl
Druk wniosku dostępny jest na stronie: https://www.aqua.com.pl/content/ebok-e-faktura-formularze-do-pobrania.


Czy po rozwiązaniu umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków AQUA SA nadal udostępnia dane w e-BOK?
Rozwiązanie lub wygaśnięciu umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków skutkuje wygaśnięciem umowy o udostępnianie e-BOK, przy czym AQUA SA zapewnia dostęp do danych historycznych w e-BOK do 30 dni od daty wystawienia ostatniej faktury.