Deklaracja dostępności www AQUA S.A.

AQUA S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www AQUA S.A..

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Renata Bednarska.
 • E-mail: renata.bednarska@aqua.com.pl
 • Telefon: 338280276

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Biuro Zarządu i Komunikacji
 • Adres: Biuro Zarządu i Komunikacji
  AQUA S.A.
  43-300 Bielsko-Biała ul. 1 Maja 23
 • E-mail: aqua@aqua.com.pl
 • Telefon: 338280276

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

AQUA S.A. ul. S. Sempołowskiej 17, Bielsko-Biała.

Obsługa klientów w zakresie podstawowej działalności – dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z budynku - znajduje się na parterze.

Miejsce parkingowe: na parkingu wewnętrznym są wydzielone miejsca parkingowe dla klientów. Miejsce dla osób z niepełnosprawnością ruchową jest odpowiednio oznaczone. Dodatkowo, naprzeciwko budynku znajduje się bezpłatny, ogólnodostępny parking miejski.

Toalety: toaleta dla klientów zewnętrznych przystosowana do osób niepełnosprawnych ruchowo znajduje się na parterze budynku.

Tłumacz migowy:  jest  możliwość skorzystania z tłumacza migowego.

Udogodnienia dla osób słabosłyszących: na wyposażeniu Biura Obsługi Klienta jest system wspomagający słyszenie.

Udogodnienia dla osób słabowidzących: na wyposażeniu Biura Obsługi Klienta jest lupa powiększająca.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Parter: Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta, Dział Techniczno-Inwestycyjny, dziennik podawczy

Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta

W biurze obsługi klienta załatwiamy wszystkie sprawy związane z umowami na dostawę wody i odprowadzanie ścieków do budynku, między innymi:

- zawarcie lub rozwiązanie umowy o dostawę wody lub odprowadzenie ścieków,

- przepisanie licznika na inną osobę,

- zgłoszenie ilości osób w budynku (dotyczy, gdy jest podpisana ryczałtowa umowa na odprowadzanie ścieków),

- zgłoszenie zmiany adresu zamieszkania.

Wszystkie sprawy związane z rozliczeniami, między innymi: wyjaśnienie wysokości faktur za dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, zgłaszanie stanu wodomierza – odbiór faktury.

-  Zgłaszanie reklamacji.

Dziennik podawczy – nr telefonu: 33 82-80-289, w razie pytań proszę dzwonić.

 Na dziennik podawczy można składać wszystkie pisma, wnioski, dokumenty. Informujemy, że większość spraw można załatwić telefoniczne, za pośrednictwem tradycyjnej poczty, e-maila: aqua@aqua.com.pl, oraz platformy e-BOK (www.aqua.com.pl – prawy górny róg ikona E-BOK – można zarejestrować się i założyć konto).

Do Klientów podchodzimy indywidualnie, w razie trudności z załatwieniem spraw osobiście, prosimy o kontakt telefoniczny i wspólnie ustalimy odpowiednią komunikację.

Dział Techniczno-Inwestycyjny

W tym dziale załatwiamy wszystkie sprawy związane z wykonaniem przyłącza wody lub przyłącza kanalizacyjnego do budynku, między innymi:

- zawarcie umowy o przyłączenie budynku do sieci wodno-kanalizacyjnej (jeżeli jest konieczne zawarcie takiej umowy),

- zgłoszenie wykonanej sieci lub przyłącza wodno-kanalizacyjnego do odbioru technicznego,

- zlecenie kompleksowego wykonania przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej,

- sprawy związane z bieżącymi oraz planowanymi inwestycjami AQUA S.A.

W budynku przy ul. S. Sempołowskiej 17 na parterze brak barier architektonicznych. Brama wjazdowa do budynku jest otwarta. Po prawej stronie parkingu są wyznaczone miejsca dla klientów, w tym oznaczone miejsce dla klientów z niepełnosprawnością ruchową.  Przy wejściu głównym do budynku, po prawej stronie znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. W drzwiach wejściowych niski próg. Na parterze budynku, w holu po prawej stronie zlokalizowana jest portiernia, która jest również punktem informacyjnym. W holu brak barier architektonicznych do poruszania się na wózku inwalidzkim. Po lewej stronie znajduje się Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta – drzwi rozsuwane automatycznie. Bezpośredni dostęp do stanowisk pracy. W pomieszczeniu  znajduje się dystrybutor wody pitnej. Pomieszczenia są odpowiednie do bezkolizyjnego poruszania się osób pieszych oraz na wózkach inwalidzkich. W drzwiach do poszczególnych biur nie ma progów.

W razie potrzeby portier oraz pracownicy udzielą pomocy bądź wskażą odpowiednie stanowisko pracy. Pracownicy są przeszkoleni z obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

 Na I i II piętrze budynku nie jest prowadzona bezpośrednia obsługa klienta, również nie są załatwiane sprawy z zakresu podstawowej działalności.

I piętro: umowy odszkodowania za szkody rolne (po budowie sieci), notarialne ustanowienie służebności, przejęcia sieci wod.-kan. na majątek spółki,

Z uwagi na barierę architektoniczną w postaci schodów (brak pochylni/podjazdu) nie ma możliwości wjazdu wózkiem inwalidzkim na I i II piętro. W razie potrzeby osobistego załatwienia spraw na I piętrze należy zgłosić wcześniej telefonicznie lub bezpośrednio na portierni, wówczas pracownik obsłuży klienta w wyznaczonym miejscu na parterze.

Kontakt:

+ 48 33 82-80-368 - umowy odszkodowania za szkody rolne

+ 48 33 82-80-267 - notarialne ustanowienie służebności

II piętro: uzgodnienia dokumentacji projektowych sieci i przyłączy wod.-kan., wydawanie warunków technicznych, uzgodnienia lokalizacyjne projektów zagospodarowania terenów i uzgodnienia branżowe – wnioski dotyczące tych spraw składane są na dzienniku podawczym, elektronicznie e-mail: aqua@aqua.com.pl, lub przesyłane pocztą tradycyjną. Zatwierdzone wnioski odsyłane są pocztę tradycyjną na wskazany we wniosku adres.

Z uwagi na barierę architektoniczną w postaci schodów (brak pochylni/podjazdu) nie ma możliwości wjazdu wózkiem inwalidzkim na II piętro.

W razie potrzeby osobistego załatwienia spraw na II piętrze należy zgłosić wcześniej telefonicznie lub bezpośrednio na portierni, wówczas sprawa zostanie załatwiona w wyznaczonym miejscu na parterze.

Kontakt:

+48 33 82-80-259, 298 - wydawanie warunków technicznych

+48 33 82-80-299 - uzgodnienia lokalizacyjne projektów zagospodarowania terenów i uzgodnienia branżowe

+48 33 82-80-297, 343 - uzgodnienia dokumentacji projektowych sieci i przyłączy wod.-kan.

Dostępność architektoniczna: siedziba AQUA S.A. ul. 1 Maja 23 Bielsko-Biała

Miejsce parkingowe: w siedzibie AQUA S.A. przy ulicy 1 Maja 23 są wyznaczone miejsca parkingowe dla gości/kontrahentów  zewnętrznych na terenie wewnętrznego parkingu. Brak wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Toalety: brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Pierwsze piętro: Biuro Zarządu i Organizacji – w zakresie obsługi właścicieli

Dział Prawny i Obsługi Właścicieli znajduje się na pierwszym piętrze w siedzibie AQUA S.A. przy ulicy 1 Maja 23 w Bielsku-Białej. Wejście główne do budynku z uwagi na różnicę poziomów posiada barierę architektoniczną (podest/próg), brak możliwości przejazdu wózkiem inwalidzkim. Wejście dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu:  po prawej stronie wejścia głównego jest wjazd/tunel na parking wewnętrzny spółki. Przed szlabanem, po lewej stronie znajdują się drzwi, przez które można poruszać się na wózku inwalidzkim (brak różnic poziomów, progów). W tym miejscu zlokalizowana jest portiernia, która jest również punktem informacyjnym. Po wejściu na portiernię, po prawej stronie znajdują się kodowane drzwi. Portier wydaje upoważnienia/przepustki na wejście i otwiera drzwi. W razie problemów portier udziela pomocy. Za drzwiami po lewej stronie znajduje się winda. Dział Prawny i Obsługi Właścicieli znajduje się na pierwszym piętrze. Po wyjściu z windy, po lewej stronie znajdują się drzwi do Działu Prawnego i Obsługi Właścicieli. W drzwiach znajduje się próg (niski) – w razie problemów pracownicy udzielą pomocy.

Pierwsze piętro: Dział Zakupów i Gospodarki Materiałowej

Znajduje się na pierwszym piętrze w siedzibie AQUA S.A. przy ulicy 1 Maja 23 w Bielsku-Białej. Z uwagi na różnicę poziomów bariera architektoniczna (dwa schody) - brak możliwości poruszania się na wózku inwalidzkim. W razie potrzeby załatwienia sprawy osobiście w Dziale Zakupów i Gospodarki Materiałowej, należy skontaktować się telefonicznie i umówić na spotkanie. Spotkanie odbędzie się w Sali Rady Nadzorczej (pokój 210) obok sekretariatu.

Sekretariat znajduje się na drugim piętrze w siedzibie AQUA S.A. przy ulicy 1 Maja 23 w Bielsku-Białej. Wejście główne do budynku z uwagi na różnicę poziomów posiada barierę architektoniczną (podest/próg), brak możliwości przejazdu wózkiem inwalidzkim. Wejście dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu:  po prawej stronie wejścia głównego jest wjazd/tunel na parking wewnętrzny spółki. Przed szlabanem, po lewej stronie znajdują się drzwi, przez które można poruszać się na wózku inwalidzkim (brak różnic poziomów, progów). W tym miejscu zlokalizowana jest portiernia, która jest również punktem informacyjnym. Po wejściu na portiernię, po prawej stronie znajdują się kodowane drzwi. Portier wydaje upoważnienia/przepustki do wejścia i otwiera drzwi. W razie problemów portier udziela pomocy. Za drzwiami po lewej stronie znajduje się winda. Sekretariat znajduje się na drugim piętrze. Wyjście z windy bezpośrednio do sekretariatu. Powierzchnia sekretariatu jest odpowiednia do bezkolizyjnego poruszania się dla osób pieszych oraz na wózkach inwalidzkich. Wejście do Sali Rady Nadzorczej/pokój 210 przez sekretariat – brak barier architektonicznych. Sekretariat wskaże biuro i udzieli pomocy w razie problemów.

Kontakt:

Dział Zakupów

tel. +48 33 82-80-310

tel. +48 33 82-80-233

Drugie piętro: Zarząd AQUA S.A. Dyrekcja, Biuro Zarządu i Organizacji, Kierownik Działu Personalnego, Sekretariat, Sala Rady Nadzorczej (pokój 210)

Wejście do biur usytuowanych na drugim piętrze bez barier architektonicznych (niskie progi w drzwiach), wejście przez sekretariat, który znajduje się na drugim piętrze w siedzibie AQUA S.A. przy ulicy 1 Maja 23 w Bielsku-Białej. Wejście główne do budynku z uwagi na różnicę poziomów posiada barierę architektoniczną (podest/próg), brak możliwości przejazdu wózkiem inwalidzkim. Wejście dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu:  po prawej stronie wejścia głównego jest wjazd/tunel na parking wewnętrzny spółki. Przed szlabanem, po lewej stronie znajdują się drzwi, przez które można poruszać się na wózku inwalidzkim (brak różnic poziomów, progów). W tym miejscu zlokalizowana jest portiernia, która jest również punktem informacyjnym.  Po wejściu na portiernię po prawej stronie znajdują się kodowane drzwi. Portier wydaje upoważnienia/przepustki do wejścia i otwiera drzwi. W razie problemów portier udziela pomocy. Za drzwiami po lewej stronie znajduje się winda. Sekretariat znajduje się na drugim piętrze. Wyjście z windy bezpośrednio do sekretariatu. Powierzchnia sekretariatu jest odpowiednia do bezkolizyjnego poruszania się osób pieszych oraz na wózkach inwalidzkich. Sekretariat wskaże odpowiednie biuro i udzieli pomocy w razie problemów.

Drugie piętro: sala audiowizualna (Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, prezentacje spotkania)

Z uwagi na bariery architektoniczne, zaleca się wejście do sali audiowizualnej przez sekretariat. Sala audiowizualna znajduje się na drugim piętrze w siedzibie AQUA S.A. przy ulicy 1 Maja 23 w Bielsku-Białej. Wejście główne do budynku z uwagi na różnicę poziomów posiada barierę architektoniczną (podest/próg), brak możliwości przejazdu wózkiem inwalidzkim. Wejście dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu znajduje się obok wejścia głównego do siedziby AQUA S.A. Po prawej stronie wejścia głównego znajduje się wjazd/tunel na parking wewnętrzny spółki, przed szlabanem po lewej stronie znajdują się drzwi, przez które można poruszać się na wózku inwalidzkim (brak różnic poziomów, progów). W tym miejscu zlokalizowana jest portiernia, która jest jednocześnie punktem informacyjnym. Po wejściu na portiernię po prawej stronie znajdują się kodowane drzwi. Portier wydaje upoważnienia/przepustki do wejścia do biurowca i otwiera drzwi. W razie problemów portier udziela pomocy. Za drzwiami po lewej stronie znajduje się winda. Sekretariat znajduje się na drugim piętrze. Wyjście z windy bezpośrednio do sekretariatu. Powierzchnia sekretariatu jest odpowiednia do bezkolizyjnego poruszania się osób pieszych oraz na wózkach inwalidzkich.

Za drzwiami, po prawej stronie znajdują się drzwi kodowane do korytarza. Na potrzeby organizowanych spotkań w sali audiowizualnej drzwi są otwarte. Wejście do korytarza – bariera architektoniczna (różnica poziomów pomiędzy skrzydłami), wysoki podest. W razie potrzeby osobistego wstawienia się w sali audiowizualnej należy zgłosić wcześniej w sekretariacie, wówczas zostanie zamontowany podjazd dla wózków inwalidzkich. Korytarz jest odpowiedni do bezkolizyjnego poruszania się osób pieszych oraz na wózkach inwalidzkich. Należy przejść cały korytarz – drzwi wyjściowe z korytarza bez progów (kodowane tylko od strony zewnętrznej) – na potrzeby spotkań drzwi są otwarte. Po wyjściu z drzwi klatka schodowa, drzwi do sali audiowizualnej na wprost.

Kontakt:

Sekretariat

tel. +48 33 82-80-200, 210

Dostępność architektoniczna: AQUA S.A. Dział Finansowo-Księgowy

1 Maja 24 Bielsko-Biała

Ze względu na barierę architektoniczną w postaci wysokiego podestu przed wejściem głównym do budynku, brak możliwości przejazdu wózkiem inwalidzkim. W razie potrzeby osobistego wstawienia się w Dziale Finansowo-Księgowym można umówić się na spotkanie i zostanie wyznaczone miejsce w siedzibie AQUA S.A. przy ulicy 1 Maja 23. 

Kontakt:

Dział Finansowo-Księgowy

Tel. + 48 33 82-80-238, 253

Dostępność architektoniczna: Laboratorium Centralne AQUA S.A.

Laboratorium Centralne oferuje min.:

 • pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia, wód powierzchniowych oraz podziemnych
 • pobieranie próbek ścieków
 • wykonywanie badań fizycznych i chemicznych próbek wody i ścieków
 • wykonywanie badań mikrobiologicznych próbek wody.

Uprzejmie informujemy, że jest możliwość pobrania do badania próbki wody lub ścieków u klienta w domu.

Więcej informacji pod nr telefonów lub na stronie www.aqua.com.pl w zakładce: usługi dodatkowe.

Kontakt:

Laboratorium Centralne – badanie wody

Wodociągowa 8

43-356 Kobiernice

tel. 33 81 38 531, 532

 

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, z uwagi na bariery architektoniczne nie ma możliwości poruszania się na wózku inwalidzkim w budynku.

Jeżeli jest konieczność osobistego wstawienia się w laboratorium, można  umówić się na spotkanie telefonicznie lub zgłosić na portierni, która znajduje się w bramie wjazdowej do budynku. Pracownik laboratorium będzie czekał przed budynkiem.

 

Kontakt:

Laboratorium Centralne – badanie ścieków

Bestwińska 63

43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 81 38 421

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, z uwagi na bariery architektoniczne nie ma możliwości poruszania się na wózku inwalidzkim w budynku.

Jeżeli jest konieczność osobistego wstawienia się w laboratorium, można  umówić się na spotkanie telefonicznie lub  zgłosić na portierni, która znajduje się w bramie wjazdowej do budynku. Pracownik laboratorium będzie czekał przed budynkiem.

Dostępność architektoniczna: Oczyszczalnia Ścieków (obiekt technologiczny), Laboratorium Centralne – badanie ścieków, Dział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej, Dział Gospodarki Materiałowej (magazyn)

Bestwińska 63 Bielsko-Biała

Miejsce parkingowe: parking dla klientów jest po lewej stronie przed szlabanem. Jest możliwość wjazdu na teren Oczyszczalni Ścieków i zaparkowania bezpośrednio przed budynkiem.

Toalety: brak toalet dla klientów zewnętrznych.

Oczyszczalnia Ścieków w Komorowicach – obiekt technologiczny

 Budynek administracyjny (po prawej stronie przy wjeździe na obiekt)

Parter: kierownictwo, dyspozytornia, dział technologii i ochrony środowiska, administracja.

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, z uwagi na bariery architektoniczne (schody – brak podjazdu) nie ma możliwości poruszania się na wózku inwalidzkim. W razie konieczności osobistego załatwienia sprawy, można  umówić się na spotkanie telefonicznie lub zgłosić osobie pełniącej dozór na portierni, która znajduje się w bramie wjazdowej do obiektu. Pracownik będzie oczekiwał przed budynkiem.

Kontakt:

+ 48 33 813-84-00

I piętro: Laboratorium Centralne:  badanie ścieków

Uprzejmie informujemy, że jest możliwość pobrania do badania próbki ścieków u klienta w domu.

Z uwagi na bariery architektoniczne (schody – brak podjazdu) budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, nie ma możliwości wjazdu na wózku inwalidzkim do budynku.

W razie konieczności osobistego załatwienia sprawy w laboratorium, można  umówić się na spotkanie telefonicznie lub  zgłosić na portierni, która znajduje się w bramie wjazdowej do budynku. Pracownik będzie czekał przed budynkiem.

 Kontakt:

tel. 33 81 38 421

 Dział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej: sprawy związane z eksploatacją sieci kanalizacyjnej

Bestwińska 63, Bielsko-Biała

Brak barier architektonicznych. Szlaban jest otwierany przez osobę dozorującą. W drugim budynku po prawej stronie znajduje się Dział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej. Wejście do Działu Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej od strony oczyszczalni. Osoba pełniąca dozór przy szlabanie wskaże bezpośrednie dojście. Jest możliwość zaparkowania samochodu przed budynkiem. W drzwiach wejściowych do budynku niski próg, w budynku nie ma schodów. Korytarz jest odpowiedni do bezkolizyjnego poruszania się osób pieszych oraz na wózkach inwalidzkich. W razie problemów pracownicy udzielają pomocy.

Kontakt:

+ 48 33 813-84-32

Dział Gospodarki Materiałowej (magazyn): sprzedaż materiałów instalacyjnych, rur i armatury do budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Bestwińska 63, Bielsko-Biała

Brak barier architektonicznych. Szlaban jest otwierany przez osobę dozorującą. W ostatnim budynku po lewej stronie znajduje się Dział Gospodarki Materiałowej (magazyn). Jest możliwość zaparkowania samochodu przed budynkiem. W drzwiach wejściowych do budynku niski próg, w budynku nie ma schodów. Korytarz jest odpowiedni do bezkolizyjnego poruszania się osób pieszych oraz na wózkach inwalidzkich. Magazyn znajduje się w drugiej części budynku. Wjazd do magazynu bez barier architektonicznych. Z magazynu jest bezpośrednie dojście do biur w pierwszej części budynku – brak barier architektonicznych. W razie problemów pracownicy udzielają pomocy.

Kontakt:

Tel. +48 33 813-84-41

Dostępność architektoniczna: Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta – sekcja ds. gospodarki wodomierzowej, ul. Witosa 110 43-300 Bielsko-Biała

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na bariery architektoniczne, nie ma możliwości poruszania się na wózku inwalidzkim w budynku.

Jeżeli jest konieczność załatwienia sprawy osobiście w sekcji ds. gospodarki wodomierzowej, można  umówić się na spotkanie telefonicznie, wówczas pracownik będzie czekał przed budynkiem.

Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta – sekcja ds. gospodarki wodomierzowej świadczy usługi min.:

 • „wodomierz za wodomierz”

stary wodomierz przyniesiony przez Klienta zostaje wymieniony na inny, uprzednio zregenerowany i zalegalizowany,

 • sprzedaż wodomierzy wycofanych z eksploatacji (naprawionych i zalegalizowanych)

Więcej informacji pod nr telefonu lub na stronie www.aqua.com.pl w zakładce: usługi dodatkowe.

Kontakt:

tel.  + 48 33 816-91-12