Uwaga:

AQUA S.A. w Bielsku-Białej informuje, iż posiada status tzw. "Zamawiającego sektorowego" na podstawie przepisów art. 5 ust. 1 oraz art. 5 ust. 4 punkt 1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z póź. zmianami).
W związku z powyższym, postępowania przetargowe, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot wskazanych w art. 2 ust. 1 punkt 2 cytowanej wyżej ustawy prowadzone są w oparciu o Procedurę zakupu materiałów i usług do kwoty granicznej Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wprowadzoną przez AQUA S.A. w Bielsku-Białej.

INFORMACJA dla Wykonawców !

Od dnia 06 kwietnia 2020 r. komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający korzysta z Platformy Zakupowej Marketplanet e-Zamawiający, która umożliwia składanie ofert w formie elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Aby skutecznie złożyć ofertę należy posiadać podpis elektroniczny, tzn.  kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku (Dz. U. 2020 poz. 2452) w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji, czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 25-72-223, email: oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://aqua.ezamawiajacy.pl
lub
https://oneplace.marketplanet.pl
Korzystanie z Platformy jest bezpłatne