Usługi

Budowa przyłączy wod-kan

 

Wykonanie przyłączania wodociągowego i/lub kanalizacyjnego
nie wymagającego budowy sieci

 

Na zlecenie Inwestora AQUA S.A. świadczy usługę kompleksowego wykonania przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, nie wymagającego budowy sieci.

 

Krok po kroku…

 

1. Złożenie wniosku przez Inwestora o określenie warunków technicznych przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego (1).

2. Złożenie przez Inwestora do AQUA S.A. wniosku o wykonanie wyceny kompleksowej budowy przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (2).

 

Wycena będzie obejmowała:

 

(a) koszt dokumentacji  przyłączenia w kwocie od 400 zł do 900 zł w zależności od kosztów koniecznych uzgodnień trasy jego przebiegu z gestorami zewnętrznego uzbrojenia i zarządcą dróg, oraz

Aqua znaczy woda

 Aqua znaczy woda, zapora w Wapienicy    Głównym zadaniem Aqua S.A. jest dostarczanie zdrowej i smacznej wody do picia. Aqua prowadzi działalność na terenie miast: Bielsko-Biała, Szczyrk, Kęty, Wilamowice oraz gmin: Skoczów-Kowale, Bestwina, Buczkowice, Chybie, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka i Wilkowice. Spółka prowadzi także hurtową sprzedaż wody dla miast: Andrychów, Czechowice-Dziedzice, Kęty oraz dla gminy Bestwina.  
      Spółka posiada kilka źródeł wody, z których najważniejsze są zlokalizowane w Kobiernicach na rzece Sole, w Wapienicy na potoku o tej samej nazwie oraz w Szczyrku na rzece Żylicy. Codziennie produkujemy około 55-62 tys. m³. Woda do domów jest doprowadzana systemem rur o łącznej długości około 2011 km, które niczym podziemna pajęczyna oplatają miasto i sąsiadujące z nim obszary. Mówiąc o rurach wodociągowych należy pamiętać o ich różnorodności co do wielkości, wieku oraz materiału. Największe rury stosowane w Aquie mają aż 1200 mm średnicy, podczas gdy najmniejsze tylko 32 mm.

Ścieki - w trosce o ochronę środowiska

Aqua S.A. eksploatuje około 1242 km sieci kanalizacyjnej, do której przyłączone jest ponad 32 000 podmiotów indywidualnych i zbiorowych (spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje publiczne oraz zakłady przemysłowe i usługowe). Spółka odbiera ścieki od mieszkańców Bielska-Białej, Szczyrku, Buczkowic, Wilkowic, Jaworza oraz w niewielkim stopniu z Jasienicy. Aqua posiada dwie oczyszczalnie ścieków: w Komorowicach oraz w Wapienicy.

Oczyszczalnia w Komorowicach posiada wydajność 90 tys. m³/d, natomiast w okresie intensywnych opadów jest dostosowana do oczyszczania zwiększonej ilości ścieków w granicach 124 tys. m³/d. Przepustowość oczyszczalni w Wapienicy wynosi 8 tys. m³/d.

 

Zgodnie z przyjętą w Aquie polityką zrównoważonego rozwoju, wszelkie działania Spółki nakierowane są na stwarzania warunków do przywracania pierwotnego stanu środowiska naturalnego. Cele dotyczące środowiska naturalnego osiągane są poprzez:

Pływalnia

Na naszą pływalnię zapraszamy wszystkich mieszkańców Podbeskidzia oraz przyjezdnych gości, którzy lubią aktywny sposób spędzania czasu.

 

Kryta pływalnia Aqua została otwarta staraniem bielskiego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego AQUA S.A. w dniu 1 czerwca 2006 roku. 

 

Basen jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce. Jego niecki są wykonane ze stali nierdzewnej. Połączenie wody i stali zapewnia niepowtarzalny efekt wizualny uprzyjemniający pobyt na pływalni. Wykorzystywanie energii odnawialnej do ogrzewania basenu sprawia, że pływalnia jest w pełni przyjazna środowisku naturalnemu.

 

http://www.plywalniaaqua.pl/

 

Laboratorium Centralne AQUA S.A.

Laboratorium Centralne Aqua S.ALaboratorium Centralne Aqua S.A. funkcjonuje od 1957 r. Profil działalności Laboratorium obejmuje pobieranie i badanie próbek wód powierzchniowych, podziemnych, uzdatnionych oraz ścieków i osadów ściekowych.

 

W codziennej pracy wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie jednocześnie ciągle rozwijamy nasze możliwości wykorzystując kompetencje personelu oraz nowoczesne techniki analityczne. Dążąc do zagwarantowania wysokiej jakości oferowanych usług w Laboratorium Centralnym Aqua S.A. został wdrożony system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Uzyskanie w 2005 r. akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (AB 610) potwierdziło kompetencje i profesjonalizm wykonywanych badań.

 

 

Zgodnie z wymaganiami aktualnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia Laboratorium posiada zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i tym samy może pobierać próbki i prowadzić badania w ramach monitoringu wody przeznaczonej do spożycia.

 

Laboratorium Centralne AQUA S.A. badanie wody/ścieków

 • W celu zamówienia badania wody należy wypełnić formularz  badania wody załączony poniżej.
 • W celu zamówienia badania ścieków należy wypełnić formularz badania ścieków załączony poniżej.

 

Usługi geodezyjne

Dział GeodezjiOd 2000 roku w firmie Aqua S.A. funkcjonuje system GIS, który został wdrożony i jest aktualizowany w pracowni geodezyjnej. Dane do systemu są pozyskiwane m.in. z operatów znajdujących się w Miejskim i Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, dzięki podpisaniu dwustronnych umów o współpracy i wymianie danych. GIS jest jednym z podstawowych narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem.
 

 

Pracownia geodezyjna w Aqua S.A. oferuje wykonanie następujących usług:

 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe,
 • geodezyjną obsługę inwestycji,
 • powykonawcze inwentaryzacje uzbrojenia podziemnego,
 • lokalizację urządzeń uzbrojenia podziemnego wraz z pomiarem,
 • podziały i rozgraniczenia,
 • wykonywanie map do celów prawnych np. projekty służebności gruntowej, mapy do odbiorów budynków,
 • wykonywanie map do celów projektowych i innych, w postaci tradycyjnej (papierowej) oraz w postaci map numerycznych,
 • wykonywanie pomiarów za pomocą GPS-a np. zakładanie osnowy geodezyjnej i inne pomiary.

Usługi utylizacji odpadów i nieczystości ciekłych

Na stacjach zlewnych oczyszczalni ścieków w Bielsku-Białej przy ul. Bestwińskiej 63 oraz w Rybarzowicach przy ul. Kanarków prowadzone są usługi w zakresie przetwarzania odpadów ciekłych oraz nieczystości bytowych i przymysłowych gromadzonych okresowo w zbiornikach bezodpływowych.

Usługi prowadzone są w oparciu o zawieranie z tzw. "przewoźnikami" umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. z 2002 r. nr 188, poz. 1576), ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wykonawczych do nich.

Unieszkodliwianie emulsji i innych odpadów.

Unieszkodliwianie emulsji i innych odpadów Stacja Utylizacji Emulsji Olejowych w Aqua S.A. oferuje usługi przetwarzania odpadów niebezpiecznych, głównie emulsji olejowych oraz innych cieczy zaolejonych. Działamy na mocy Pozwolenia Zintegrowanego (Decyzja 2449/OS/2008). Kody odpadów objęte Pozwoleniem Zintegrowanym przedstawiamy w poniższej tabeli.
 

Usługi specjalistyczne w zakresie diagnostyki sieci wodociągowo-kanalizacyjnych.

Dział Pomiarów i Kontroli Sieci w Aqua S.A. oferuje klientom specjalistyczne usługi wodociągowo-kanalizacyjne:

 

 • wykrywanie wycieków na sieciach wodociągowych (przyłącza wodociągowe, sieci rozdzielcze) - świadczymy specjalistyczne usługi korelacji, które ułatwiają lokalizację awarii przewodów wodociągowych wykonanych ze stali lub żeliwa,
 • bezinwazyjne pomiary przepływu wody w sieci,
 • ustalanie przebiegu (trasowanie) podziemnego uzbrojenia terenu,
 • lokalizowanie zaasfaltowanych zasuw,
 • ocena stanu technicznego kanału przy wykorzystaniu kamer przemysłowych (średnice powyżej 200 mm),
 • wykrywanie za pomocą zadymiacza obiektów podłączonych do sieci kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej i deszczowej,

Sprzedaż materiałów instalacyjnych

Sprzedaż materiałów instalacyjnychDział Gospodarki Materiałowej Aqua S.A. prowadzi sprzedaż materiałów instalacyjnych, rur i armatury do budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Oferujemy produkty najlepszych firm po bardzo konkurencyjnych cenach.

Asortyment materiałów wodociągowych:

 • rury wodociągowe PE 100
 • zasuwy kołnierzowe
 • zasuwy do przyłączy domowych z obustronnym króćcem z PE
 • hydranty nadziemne i podziemne
 • opaski do nawiercania (do wykonania przyłączy wodociągowych)
 • kołnierze stalowe
 • kształtki naprawcze wodociągowe
 • kształtki PE elektrooporowe
 • kształtki żeliwne wodociągowe
 • wodomierze mokrobieżne z firmy SENSUS
 • półśrubunki, uszczelki i konsole wodomierzowe
 • skrzynki do zasuw - żeliwne i z PEHD
 • uszczelki do zasuw kołnierzowych (gumowe z wkładką metalową)

BIP    Rodzina plus    ISO 9001         Pływalnia AQUA      Fitness AQUA